IP11 - Klimaskole. Konceptudvikling af den klimatilpassede folkeskole


Formål
Formålet med dette projekt har været at udvikle et koncept til lokal håndtering af regnvand på offentlige bygninger/institutioner, hvor Lindebjergskolen og Gundsølillehallen  i Roskilde Kommune er anvendt som case eksempel.

Der har i projektet været nedsat både en teknologigruppe, en undervisningsgruppe samt en klimacentergruppe for at arbejde parallelt med de 3 indgangsvinkler samtidig.

I nedenstående tabel kan du se formålet med de 3 arbejdsgrupper:

Formålet med Teknologigruppen har været at diskutere, hvilke teknologier, der skal bruges på skolen:

 • Hvor vil det være oplagt at have hvilke løsninger?
 • Hvordan kan vi demonstrere, hvad produkterne kan?
 • Hvordan kan vi tænke nyt og udvikle produkterne yderligere?

Formålet med Undervisningsgruppen har været at diskutere, hvordan vi kan bruge de præsenterede teknologier på skolen:

 • Undersøge relevante undervisningskoncepter, der kan bruges fx Grønt Flag.

 • Opstille kriterier for god undervisning på område – fx at den skal bruge lokale data, at den skal give eleverne handlekompetence, at den skal kunne indgå i læseplaner osv.

 • Overveje hvilke lærere og fag, der kan være relevante og udvikle ideer til undervisningsforløb.

 • Overveje, hvordan lærere og pædagoger og teknisk personale kan blive involveret.

 • Overveje hvordan man evt. kan søge midler til at udvikle undervisning. 

Formålet med Klimacentergruppen har været at diskutere, hvordan skolen kan bruges af fx kommunen eller forsyningen til at diskutere/formidle klimatilpasning:

 • Hvilke behov er for at inddrage borgere og lokalsamfund på miljø – og klimaområdet? 
 • Hvilke andre planer og initiativer er der i lokalområdet og i kommunen i forhold til klimatilpasning og miljø?
 • Hvilke initiativer og aktiviteter kunne være interessante? Hvem kunne være interesserede?
 • Hvilke andre eksempler findes, hvor skoler har en lokal rolle? Hvad har succeskriterierne været her? Kan der være succeskriterier, som vi kan bruge på klimaskolen?

Målgruppen
Målgruppen for projektet er elever (klimagenerationen), lærere, ansatte, alle borgere i Danmark, kommuner, forsyninger, der ønsker mere viden om lokal afledning af regn (LAR).

Konceptet er udviklet med det formål, at det kan overføres på andre folkeskoler og offentlige institutioner i Danmark (og i udlandet).

Resultater
Projekt klimaskole har følgende resultater (lagt under produkter/leverancer nedenfor):

 • En beskrivelse af det samlede koncept
 • Afløbsteknisk plantegning over klimaskolen i Roskilde
 • Ansøgning om nedsivningstilladelse
 • Nedsivningstilladelse
 • Borgergruppen ’Klimaraterne’ er etableret. Du kan følge borgergruppen ved at søge på Facebook på ’Klimaskole’ eller klikke her: https://www.facebook.com/groups/263918546998981/
 • Første demoprojekt (finansieret af Miljøstyrelsen) er etableret:
  Der er udført et demo-projekt, der består af: permeable belægninger, vandrender, soppebassin der forestiller Roskilde Fjord, ACO-rende, faskine med vandpumpe (Collectio), regnbed samt grøft. se rapporten på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2015/jul/projekt-klimaskole 
 • Andet demoprojekt ”Multirum med skybrudssikring” blev bevilget af MUDP under Miljøstyrelsen. Multirummet blev anlagt foråret 2015, se rapporten her: https://naturstyrelsen.dk/media/194469/projekt-klimaskole-endelig.pdf   
 • Der er opsat nedbørmålinger (måler nedbøren hvert minut), og desuden foretages vandstandsmålinger 2 gange i døgnet

Deltagere
Deltagerne i projektet har bestået både af offentlige parter, private virksomheder samt vidensinstitutioner, hvilket er en forudsætning for innovationsprojekter under Vand i Byer.

Vidensinstitutioner var:

 • Teknologisk Institut, Projektleder Hanne Kjær Jørgensen
 • DHI
 • AAU CPH

De private projektdeltagere var:

 • Aco Nordic
 • BP Køleanlæg
 • IBF
 • Genvand
 • Gundsø Entreprenørforretning
 • Gundsølillehallen
 • KLS Grafiske Hus
 • LiAn Architechts
 • MJK Automation A/S
 • NCC Roads A/S
 • Nykilde
 • Rockwool International
 • Roskilde Forsyning
 • Small Copenhagen
 • ThingBrandt Landskab
 • Wavin

De offentlige projektdeltagere var:

 • Lindebjergskolen
 • Odense Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Hillerød Kommune

Kontakt
Hanne Kjær Jørgensen, MOE A/S, hkjo@moe.dk 

Leverancer/produkter

Der søges penge til undervisning og formidling af klimaeffekter og klimatilpasning. Denne proces pågår.

Her kan du hente figuren som pdf her

Bilag til rapporten