IP09 - Integreret forvaltning af vand i byer- analyse af institutionelle, lovgivningsmæssige og finansielle aspekter


Formål
Uklar ansvars- og rollefordeling, organisatoriske og reguleringsmæssige barrierer, manglende aktørinddragelse, er identificeret som væsentlige udfordringer frem imod at realisere en vision om at udvikle klimarobuste byer. Derfor blev dette projekt gennemført med to overordnede formål:

 1. At gennemføre af en analyse af metoder, som har været anvendt i integreret vandforvaltning i byer, herunder at analysere ansvars- og rollefordeling, barrierer og resurser og finansiering af aktiviteterne. Analysen vil fokusere på Integrationen af forvaltningen af de enkelte dele af byens hydrologiske kredsløb. Formålet med analysen vil være at pege på barrierer og mangler i forvaltning, lovgivning, finansiering og på andre felter, som hæmmer en bedre integration af vandforvaltning i byer.
 2. At bidrage til en indledende diskussion af og formulering af anbefalinger til fremtidig organisering af integreret vandforvaltning i byer, herunder håndtering af kraftige regnhændelser og oversvømmelser i byområder. Anbefalingerne tager udgangspunkt i de under punkt 1 afdækkede barrierer og mangler og vil bidrage til at identificere tekniske løsninger, som der kan arbejdes videre med samt fremme kommunikation mellem de primære aktører.

Målgruppe
Målgruppen for analysen er Miljøministeriet - Naturstyrelsen, Forsyningssekretariatet, vandselskaber, kommunale forvaltninger og rådgivere.

Projektets primære resultater er

 1. Oversigt over international cases til belysning af hvad integreret forvaltning i byer indebærer og hvordan det internationalt er blevet grebet an i en række store byer.
 2. Oversigt over dansk vandforvaltning i sammenligning med en række andre OECD-lande med det formål at analysere status, ligheder og forskelle.
 3. Beskrivelse af 15 nationale cases omkring konkrete klimatilpasninger, hvor danske kommuner og forsyninger har arbejdet sammen, og i disse har vi har set på de organisatoriske, finansielle og lovgivningsmæssige barrierer og muligheder.  De 15 cases er fordelt på 6 temaer:
  • Håndtering af regnvand fra tage og veje (2)
  • Oversvømmelse af veje (2)                                             
  • Afledning af regnvand til åer (1)                               
  • Oversvømmelse af private huse (6)                    
  • Sikring af vandkvalitet ifbm. klimatilpasning (2)
  • Indtrængning af havvand (2)                    
 4. Identifikation af nationale barrierer for mere integreret forvaltning af vand i byer baseret med udgangspunkt i disse cases. Her blev i første omgang identificeret 18 barrierer. Disse blev diskuteret af projektgruppen i forhold til de pågående ændringer i lovgivningen omkring vandsektoren, herunder af betalingsloven. Efter denne analyse fandt projektgruppen frem til 8 fortsat eksisterende organisatoriske, finansielle og lovgivningsmæssige barrierer, som er beskrevet i rapporten.
 5. 12 anbefalinger omkring tiltag, der skal overvinde de barrierer, som fortsat findes, for at fremme mere integreret forvaltning af vand i byer i Danmark. Disse anbefalinger er udviklet af konsulenterne på baggrund af diskussioner i projektgruppen og en SWOT-analyse (Styrker, svagheder, muligheder og trusler), som også blev diskuteret i projektgruppen. De 12 anbefalinger er bud på samfundsøkonomisk ansvarlige løsninger på de stadig eksisterende udfordringer omkring styrkelse af organisering, finansiering og lovgivning, bl.a. i forhold til opgavefordelingen mellem forsyning og kommune er følgende:
  1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning
  2. Behov for bedre samarbejde internt i kommunen
  3. Klarere rammer omkring finansiering
  4. Forsikring og klimatilpasning
  5. Bedre sammenhæng på tværs af policy- og indsatsområder 
  6. Bedre sikring af samarbejde på tværs af vandløbsoplande
  7. Bedre inddragelse af aktører
  8. Udarbejdelse af et nyt skrift fra Spildevandskomiteen om risikominimering
  9. Uddannelse
  10. tyrkelse af lovgivning på vandområdet
  11. Behov for systematisk erfaringsopsamling
  12. Behov for systematisk evaluering af implementering af klimatilpasning

Anbefalingerne, som er detaljeret beskrevet i rapporten, peger også aktører og relevante skridt hen i retning af at implementere anbefalingerne. Anbefalingerne indeholder således også et bud på videre arbejde og relevante aktiviteter med det formål at fremme mere integreret forvaltning af byvand i Danmark.

Deltagere
Vidensinstitutioner:

 • DHI (Palle Lindgaard-Jørgensen og Miriam Feilberg)
 • DTU Miljø (Karsten Arnbjerg Nielsen)

Private:

 • DANVA
 • IDA, Regnvandskomitéen
 • HOFOR A/S
 • VandCenter Syd A/S
 • Aarhus Vand A/S
 • Greve Forsyning
 • Grontmij
 • Alectia

Offentlige: 

 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Københavns Kommune
 • Naturstyrelsen

Kontakt
Miriam Feilberg, DHI, mfe@dhigroup.com

Produkter/Leverancer