IP08 - Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne

Håndbogen ”Innovativ klimatilpasning med borgere” er udarbejdet i regi af partnerskabet Vand i Byer. Bogen er udgivet i samarbejde med Dansk Byplanlab og DANVA.

Download PDF via Dansk Byplanlab her


Formål
Projektets formål er at styrke borgernes aktive deltagelse i en innovativ klimatilpasning med vand i byer. Forsyningsselskaber og kommuner har alle fokus på at involvere borgerne som en afgørende part i at håndtere regnvand og udvikle byerne, men søger input til at gøre dette i praksis. Det kræver ny viden og metoder til samarbejde og kommunikation med det sigte at udvikle nye løsninger og relationer mellem borgere, vandselskaber og kommuner på vandområdet.

Deltagere
Følgende parter stod bag ansøgningen og deltog i projektet:

 • Aalborg Universitet, Center for Design, Innovation and Sustainable Development
 • Teknologisk Institut, Rørcentret
 • Middelfart Kommune og Middelfart Forsyning A/S
 • Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning
 • Københavns Kommune og Hofor
 • Haveselskabet
 • Orbicon

Desuden har en række andre private og offentlige organisationer og virksomheder og privatpersoner indgået i projektet gennem dets mange cases, interviews, workshops mv.

Målgruppe
Kommunale forvaltninger, vandselskaber og disses rådgivere samt interesseorganisationer og offentlige styrelser.

Resultater
Projektet har udviklet resultater på to niveauer:

 • Innovative klimatilpasningsprojekter med aktiv borgerdeltagelse, der fører til nye teknologiske løsninger, forretningsmodeller, regulering mv.
 • Øget viden og nye metoder og kompetencer til at involvere borgere i udvikling, implementering og brug og drift af innovative løsninger til klimatilpasning med vand i byer.

Kontakt
Birgitte Hoffmann, AAU CPH, bhof@plan.aau.dk

Produkter/Leverancer
Projektets hovedleverence er en håndbog om borgerdeltagelse i klimatilpasning, der er understøttet af artikler, oplæg og kurser for danske praktikere og danske og internationale studerende. Endelig udgives internationale artikler.

Håndbog – klimatilpasning i samarbejde med borgere
Formålet med håndbogen er at inspirere og give konkrete eksempler og vejledninger til at styrke borgernes deltagelse i klimatilpasningen. Borgerne er centrale aktører i at realisere et klimarobust samfund og udvikle de nye innovative løsninger med vand på overfladen, der skal supplere de eksisterende kloakbaserede løsninger. 

Bogens udgangspunkt er, at klimatilpasningen kan bidrage byer og landområders kvalitet og ’liv-rigdom’ (liveability), og til udvikling af know-know og innovative løsninger og cases, der kan bidrage grøn vækst. For at realisere disse potentialer må vi styrke og udvikle metoder og kompetencer blandt professionelle til at samarbejde med borgere på en række områder.

Målgruppen er praktikere, der har som mål at samarbejde med borgerne. I første omgang spildevandsingeniører og miljøplanlæggere, der allerede i høj grad arbejder med klimatilpasning. Landskabsarkitekter, arkitekter og byplanlæggere samt vej- og trafikplanlæggere er også centrale målgrupper, når vi skal arbejde med vand på byens overflader. Endelig kan en række andre fagområder være relevante i forhold til at udvikle byens kvaliteter som fx kultur, sundhed og bevægelse.

Klimatilpasningen lægger op til nye måder at håndtere regnvand på, der supplerer de eksisterende kloakbaserede løsninger. Disse nye løsninger åbner for nye roller for borgerne, og vi ser et behov for - ikke alene at klæde borgerne på ift. de opgaver de kan tage - men også at klæde de professionelle på til at indgå i nye relationer med borgerne. Nogle af de spørgsmål vi ser et behov for at besvare og give inspiration til er: 

 • Hvilke roller kan borgerne tage?
 • Hvordan skal vi som professionelle gå ind i borgersamarbejdet?
 • Eksempler og læring?
 • Muligheder og barrierer for samarbejde?

Vi vil med denne bog komme med inspiration og eksempler og pege på hvilke roller, opgaver og samarbejder borgerne kan indgå i med de professionelle i deres nuværende og fremtidige klimatilpasning.

Bogens indhold
Håndbogen er opdelt i fire overordene dele. Den kan bruges som en opslagsbog eller læses i sin helhed. Strukturen, der også fremgår af figur 2:

Del I er en generel introduktion, som diskuterer behovet for nye borgeroller i relation til klimatilpasningen: hvorfor skal vi inddrage borgerne? 

Del II er et idékatalog, der viser 16 forskellige områder /anledninger til at inddrage borgerne i klimatilpasning i Danmark.

 • Planlægning: De kommunale planer
 • Kortlægning af risici
 • Beredskab
 • Klimasikring af egne ejendomme og bygninger
 • Håndtering af regnvand på egen grund
 • Håndtering af regnvand på lokale veje og områder
 • Drift af systemer
 • Gårdrenovering og boligforeningers grønne områder
 • Byomdannelse
 • Genbrug af vand
 • Byens blå-grønne strukturer 
 • Kulturarv og vand
 • Klimatilpasning på landet
 • Kystsikring
 • Grøn vækst

I bogen samler vi således områder og anledninger til klimatilpasning både fra det traditionelle spildevandsområde og fra byudvikling og miljø. Hvert område er belyst med flere korte eksempler, danske såvel som udenlandsk.

Del III er sammenhængende cases, der belyser borgersamarbejde og muligheder og udfordringer heri. Casene har forskellig form og præsenteres som fortællinger, interviews eller forløb. Disse cases indeholder elementer fra flere af temaerne i Del I og II.

Håndbogen afsluttes med en konkluderende Del IV, hvor vi trækker pointer frem på tværs og opstiller konkrete vejledninger i forhold til samarbejde med borgerne.

Håndbogens struktur i fire overordnede dele
Håndbogen er udviklet og kvalificeret sammen med professionelle, borgere, interesseorganisationer, forskere mv. for at sikre, at inddeling og temaer imødekommer de forskellige faggruppers faglighed og relevans. 

Bogen er udgivet, download eller køb den her.