IP04 - Fra kontrol til styring - Risikovurdering i vandforsyningen


Formål
Formålet med projektet har været at udvikle og implementere værktøjer til en bedre styring af vandforsyningernes håndtering af trusler mod drikkevandssikkerheden, også set i lyset af ændret nedbørsmønstre i fremtiden.

I modsætning til fødevarevirksomheder har vandforsyninger ikke mulighed for hurtigt at trække produktet tilbage fra markedet. Som det er set i flere senere forureningssager, kan en forurening af drikkevandet betyde gener i mange uger efter at forureningen er opdaget, fx kogeanbefaling eller i værste fald alvorlig sygdom. Det er en betydelig omkostning ikke kun for forsyningen, men også for kunderne og samfundet. Kunderne har ikke blot gener af sådanne forureningssager, men mister i høj grad også tillid til det rene drikkevand. Det antages at størstedelen af konstaterede forureningshændelser i vandforsyningen sker i forbindelse med vanddistributionen, og der er indikationer på en sammenhæng med nedbørshændelser. Fx er det konstateret, at der i forbindelse med de kraftige nedbørshændelser i sensommeren 2009 opstod mikrobiologiske forureninger med efterfølgende kogepåbud i Køge og Århus. Der er et udtalt behov for en forbedret overvågning af vandkvalitet i forsyningsnet, så risici ved øget nedbørsintensitet og eventuel efterfølgende oversvømmelse som konsekvens af klimaændring kan håndteres.

På den baggrund har projektet fokuseret på at analysere årsager til forureningshændelser i distributionssystemet. Det er også undersøgt, hvordan de største danske vandforsyninger håndterer og evaluerer overholdelse af krav til drikkevandskvalitet.

Undervejs i projektet blev det fundet, at forsyningerne vil have nytte af at få bedre værktøjer til at danne sig overblik over distributionssystemet, hydraulikken, trusler og følsomheder og dette førte til følgende konkrete tiltag:

 • Udvikling af et GIS-baseret værktøj til udpegning af områder i ledningsnettet, særligt relevante for monitering og placering af sekundære barrierer - herunder en gennemgang af hydrauliske modellers potentiale i forbindelse med monitering og håndtering af forureningssituationer
 • Udvikling af topologisk klyngeanalyse med henblik på forenklet overblik over vandføringsmønstre i komplekse vanddistributionssystemer
 • Afprøvning af kvantitativ mikrobiel risikoanalyse for at demonstrere beregning af risiko for infektion ved indtrængende spildevand i ledningsnettet

Deltagere
Vidensinstitutioner:

 • DTU Miljø, projektleder Hans-Jørgen Albrechtsen
 • DHI

Private:

 • Aarhus Vand A/S
 • HOFOR A/S
 • Vandcenter Syd A/S

Offentlige:

 • Naturstyrelsen
 • Odense Kommune

Målgruppe
Målgruppen er danske vandforsyninger, myndigheder og rådgivere, der arbejder med vandforsyning og drikkevandssikkerhed, samt danske virksomheder med potentiale til eksport af risikostyringssystemer.

Resultater
En længere sammenfatning af projektets resultater er beskrevet i del-leverancen ”RiskStyr – en sammenfatning”. Resultaterne kan kort opsummeres til:

 • De tre deltagende forsyningers arbejde med dokumenteret drikkevandssikkerhed og deres nuværende moniteringspraksis er gennemgået. Det er vist, at forsyningernes varierende tilgang til arbejdet medfører forskellige definitioner på risici, sandsynligheder og konsekvenser
 • Fælles for de tre forsyninger er, at distributionssystemet anses for at udgøre den største risiko for en indtrængende forurening. Det er også fundet vanskeligt at udpege optimale moniteringssteder og styringspunkter i distributionssystemet
 • Risikoen ved indtrængende spildevand, fx som følge af opstuvet kloakvand på terræn i forbindelse med regnhændelser, er kvantificeret, og det er vist, at selv meget små mængder spildevand (10 ml) trængt ind i ledningsnettet kan udgøre en alvorlig fare for sundheden
 • Den nuværende lovgivning udstikker rammerne for monitering af drikkevandskvalitet men kommer ikke med konkrete retningslinjer for placeringen af overvågningen. Der er enkelte overvejelser om placeringen af moniteringssteder i DANVAs og internationale vejledninger men ingen systematisk procedure for denne udvælgelse
 • For at bidrage til den systematiske gennemgang værktøjet GISMOVA blevet udviklet i projektet. GISMOVA integrerer oplysninger om ledningsnettet, hydrauliske forhold, trusler og følsomheder i en række GIS-lag. Det er muligt at vægte de enkelte lag mod hinanden og på den baggrund udpege områder, der er særligt relevante for monitering, samt evaluere målepunktet ud fra viden om distributionssystemets strømningsretning. Analyseresultatet kan fungere som dokumentationsgrundlag for den valgte moniteringsstrategi
 • GISMOVA er afprøvet i Odense og Aarhus, og giver der et alternativt bud på placering af monitering, som afviger fra den nuværende overvågning
 • GISMOVA kan anvendes i forbindelse med forureningshændelser, hvor der ønskes et hurtigt overblik over hydraulik, trusler og følsomheder. Ligeledes kan GIS-analysen anvendes som beslutningsstøtte i forbindelse med placering af sekundære hygiejniske barrierer, fx UV i ledningsnettet
 • Topologisk klyngeanalyse er udviklet og demonstreret for København, hvor et komplekst ringsystem, vanskeliggør overblik over typiske vandføringsretninger og sammenhængende zoner i distributionssystemet. Analysen har identificeret mønstre i vandføringen, der kan anvendes som beslutningsstøtte i forbindelse med placering af monitering eller sekundære hygiejniske barrierer i ledningsnettet. Resultatet af klyngeanalysen kan integreres i GISMOVA

"GISMOVA udgør et positivt bidrag til vores arbejde med DDS i vandforsyningen og VandCenter Syd påtænker at integrere metoden i vores strategiske arbejde med monitering af drikkevandskvaliteten i distributionssystemet". Finn Mollerup, Afdelingsleder Produktion af Vand, VandCenter Syd

Kontakt
Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø, hana@env.dtu.dk

Produkter/leverancer
Projektet er afrapporteret i følgende leverancer:

Videnspredning

 • Optimering af vandforsyningens moniteringsstrategi ved hjælp af GIS-analyse. DanskVand konference 2014: Program. DANVAK, 2014. p. 32-32.
 • Simplification of Water Distribution Network Simulation by Topological Clustering – Investigation of its Potential Use in Copenhagen's Water Supply Monitoring and Contamination Contingency Plans. 16th Water Distribution System Analysis Conference, WDSA2014, Bari, Italy
 • Projektet er præsenteret med resume og mundtligt indlæg på 8. Nordiske Drikkevandskonference, Stockholm, Sverige, d. 19.-20. juni 2012
 • Projektet er præsenteret ved DANVAs temamøde om Beredskab i Vandhuset, Skanderborg, d. 5. november 2012
 • Projektet er præsenteret (kort præsentation samt workshop) ved VandiByer konferencen, Industriens Hus, København, d.11. november 2014