IP03 - Branding af LAR


Formål
Formålet med dette projekt har været at fremme videndeling omkring LAR blandt danske aktører, samt at præsentere danske LAR-kompetencer nationalt og internationalt.

Projektet er ført til, at der er skabt en række referencesteder for praktisk anvendelse af LAR i Danmark. Referencestederne er en lang række forskellige LAR-løsninger forskellige lokaliteter i Danmark, både i forbindelse med kommunale bygninger, veje og anlæg og på privat grund i erhvervsområderne og boligkvartererne.

Gennem projektet er der gjort status på den eksisterende viden, og denne viden et blevet formidlet og gjort tilgængelig til alle interesserede. Denne status kan bruges som udgangspunkt for forskning og udvikling i fremtiden.

Projektet består af en række konkrete delprojekter, der alle er et led i at øge viden om og anvendelsen af LAR. Projektet har bygget videre på de eksisterende manualer på LAR-området fx Københavns Kommunes LAR – katalog, databladene på Teknologisk Instituts hjemmeside samt 19K’s idekatalog. Disse kataloger mv. er blevet suppleret med eksempler på danske løsninger, der kan fungere som danske referencesteder for LAR-teknologier kendt fra udlandet.

I projektet har der primært indgået registrering af referenceprojekter og indsamling af tilhørende materiale, mens egentlig dokumentation med tilhørende målinger af fx infiltrationskapacitet af nedsivningsanlæg først forventes iværksat i regi af et opfølgende projekt i regi af Vand i Byer. Resultatet heraf vil løbende kunne fremgå af hjemmesiden udarbejdet i nærværende projekt.

Målgruppe
Målgruppen for projektet har været kommuner, forsyninger, rådgivere, planlæggere, entreprenører og boligforeninger, og på sigt udenlandske interessenter, da der efterfølgende er udarbejdet en engelsk version af hjemmesiden.

Aktiviteter

 1. Hjemmeside for LAR-metoder og danske LAR-anlæg, www.laridanmark.dk, http://wsud-denmark.com/
  Der er opbygget en dansk og engelsk hjemmeside, som benyttes til formidling af indsamlet viden om LAR-metoder og danske LAR-anlæg.
 2. Vejledning om hvordan man griber det an, når der skal etableres LAR-anlæg, både lokalt og på oplandsplan er udarbejdet
  Etablering af LAR på både anlægs- og oplandsniveau kræver samspil mellem mange forskellige parter (lovgivning – borger – forvaltning - kommune), samt mellem forskellige lovgivninger (planlove – lokalplaner – spildevandsplaner).
 3. LAR-guide er udarbejdet
  Der er udarbejdet en LAR-guide. LAR-guiden indeholder en introduktion til behov og muligheder med LAR, en guide til at vælge den rigtige LAR-metode det givne sted og en beskrivelse af de overordnede principper og teknikker til LAR.
 4. Indsamling og registrering af viden om danske anlæg
  Der er foretaget en indsamling og registrering af allerede kendt viden om centrale LAR-anlæg, som fx beplantning i nedsivningselementer, grønne tage, vadier mv.
 5. Paradigmer for tilladelser til LAR-anlæg
  Ofte falder tankerne om LAR-anlæg til jorden fordi tilladelsesmyndigheden ikke vil give tilladelser, måske på grund af manglende viden. Der er udarbejdet paradigmer for tilladelser, som angiver hvilke funktionskrav, der kan stilles og de overvejelser, der skal gennemføres før der kan gives tilladelse til nedsivning/udledning.
 6. Kort vejledning om krav ved registrering af LAR-anlæg
  Der er brug for en systematisk opsamling af erfaringer/data fra LAR anlæg. Derfor er stillet forslag til krav til dokumentationen undervejs, så anlæg kan vurderes på et ensartet grundlag. Det er udarbejdet en oversigt over, hvilke informationer/forundersøgelser mv. der skal foreligge, for at man kan sammenligne erfaringerne med anlæg, der er bygget. Vejledningen vil blive brugt af dem, der gerne vil stille erfaringerne med deres anlæg til rådighed for offentligheden.

Deltagere
Vidensinstitutioner:

 • Teknologisk Institut (Inge Faldager)
 • KU-Science
 • GEUS 

Private:

 • Greve Forsyning
 • ACO Nordic A/S
 • Orbicon
 • DANVA
 • Nordvand
 • Århus Vand
 • Nykilde ApS
 • Arvos Forsyning
 • Byggros

Offentlige:

 • Københavns Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Odense Kommune
 • Århus Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Sorø Kommune
 • Egedal Kommune      

Kontakt
Inge Faldager, Teknologisk Institut, if@teknologisk.dk

Produkter/Leverancer