IP01 - Permeable befæstelser


Formål
Befæstede arealer er interessante i indsatsen for at mindske effekten af klimaændringerne. Permeable befæstelser reducerer den samlede afstrømning fra arealet, evt. op til servicekravet (5-årshændelsen), eller de tilbageholder regnvand i befæstelsen (forsinkelse). Endelig kan de modtage vand fra tilstødende arealer. Permeable befæstelser, både med og uden indbygget magasinkapacitet markedsføres i dag i bl.a. England og Frankrig, men pga. vores nordeuropæiske klimatiske forhold med mange tø/frost skift, vore jordbundsforhold samt vore grusbaserede vejbygningsmaterialer er det nødvendigt med danske erfaringer, før konstruktionstyper og produkter kan overføres til Danmark eller udvikles her med lignende lokale materialer. Også grundvandsbeskyttelsen giver store udfordringer, når der nedsives direkte fra trafikerede befæstelser.

Projektet afprøver forskellige permeable befæstelser med det formål at få belyst deres permabilitet og anvendelighed i en urban kontekst. De permeable befæstelser afprøves på boligveje, små parkeringsarealer, cykel- og gangstier og lignende med en let trafikbelastning (T1 – T2). Konstruktionerne tjener som demonstrationsprojekter og som grundlag for dokumentation af den hydrauliske effekt og de permeable befæstelsers bæreevne under danske forhold, samt til vurdering af deres anvendelighed over tid, herunder hydraulisk kapacitet.

De specifikke mål er dermed:

 1. At se på overfladebelægningens porøsitet – primært ved at sammenstille eksisterende data fra udlandet, samt at vurdere det specifikke behov for dokumentation og monitering under danske forhold
 2. At udvikle et permeabelt bærelag, der har god permeabilitet og som er frost-tø tolerant – et alternativ til stabilt grus
 3. At gennemføre nødvendig monitering af forskellige permeable konstruktioner, samt at opstille anvisninger for hvordan man designer og dimensionerer permeable befæstelser i byen

Målgruppe
Kommunale forvaltninger og rådgivere, der har brug for dokumentation af permeabilitet i både kort- og langtidsperspektiv, samt dokumentation for bæreevne til forskellig trafikklasser. Kommunerne har behov for viden i relation til deres fysiske  planlægning og deres sagsbehandling, herunder forhold i tilknytning til beskyttelse af grundvandsinteresser. Rådgivere har brug for dokumentation for konstruktioners levetid og redskaber til dimensionering, miljøgodkendelse og ansøgning om byggetilladelser. 

Deltagere
Vidensinstitutioner:

 • Københavns Universitet, Science, Landskabsarkitektur & Planlægning

Private:

 • Rambøll
 • Thing & Brandt Landskab
 • Byggros A/S
 • Nyrup Plast
 • IBF
 • NCC
 • NORRECCO
 • Midtgaard Granit & Betonvarer
 • MJK Automatik
 • HOFOR
 • Stenrand Grusgrav

Offentlige:

 • Københavns Kommune

Resultater
Der er etableret et teststed som del af parkeringspladsen ved Svanemøllehallen, Østerbro, hvor seks forskellige permeable befæstelser testes.

Terminologi og begreber er udredt og publiceret via Københavns Universitets ’Videntjeneste’.

Resultater opnåede inden for rammen af IP01 peger på følgende;

 • De permeable befæstelser er stabile og har fornøden bæreevne
 • Nedbør forsinkes på dets vej mod afløbssystemet. Resultater for en periode på fire måneder viser, at peakflow reduceres med ½ til 4½ time afhængig af den specifikke konstruktion
 • Den mængde vand, der løber igennem den permeable konstruktion umiddelbart, dvs. typisk på mindre end 24 timer, er 70-45% mindre end mængden der falder på belægningen. Set over perioden som helhed er tilbageholdelsen 5-20%
 • Projektet har skabt grundlag for udvikling af nyt bærelag- og afretningsmateriale, der i dag forhandles som DrænStabil® og DrænAf® af NCC, se her

Projektets aktiviteter fortsættes indenfor rammerne af PhD-projektet ’The Urban Surface in a New Era – planning, design and construction of sustainable urban surfaces’ v. PhD-studerende Jan Støvring. PhD-projektet indleveres maj 2016. år 2015. Følg evt. med her.

Kontakt
Jan Støvring, KU-Science, jls@ign.ku.dk

Produkter/Leverancer
Artikler:

 • Test af permeable befæstelser på parkeringsplads ved Svanemøllehallen, Jan L. Støvring; Trafik og Veje, januar 2015, side 58
 • Artikel: Vandet løber gennem befæstelsen, Jan Støvring;  Grønt Miljø, Nr. 6, 2013, s. 18-23

Vidensblade:

Foredrag:

 • Statens Naturhistoriske Museum: Skybrud! Stormflod!: Byrum 2015: nye udfordringer, muligheder og materialer, 22. jan. 2015, se her
 • Konferencen BYENS GULV 2015: Permeable befæstelser – Danske og udenlandske forskningsresultater, se her  
 • Domen, København; Fremtidens vejr Fremtidens byrum-: et eftermiddagsseminar om regnvand og byrum; Danske og udenlandske erfaringer. 2. sep. 2014.
 • Domen, Århus; Fremtidens vejr Fremtidens byrum-: et eftermiddagsseminar om regnvand og byrum, 8. okt. 2013

Øvrigt:

 • Udstilling, medplanlægger; Regnen kommer! Hvordan klimatilpasning kan give os bedre byer, Dansk Arkitektur Center (DAC), 16. januar – 6. april 2015, se her
 • Workshop: Green Urban Design – workshop om håndtering af regnvand fra trafikerede arealer, KU, 10. okt. 2014, se her
 • Interview, Politiken 7. sep. 2014; Ny type asfalt slubrer regnvandet i sig efter skybrud, se her
 • Formidling på fagmessen; Have & Landskab, Selandia, Slagelse 28.-30. august 2013.
 • Konference-paper og præsentation; 8th International Water Sensitive Urban Design Conference 2013 s. 30-38: An experimental set-up and monitoring program for full-scale tests of six pemeable pavements systems in Copenhagen, Denmark. Forfattere; Støvring, Jan; Dam, Torben; Jensen, Marina Bergen, se her