name

Præcisering af autorisationslovens rammer i forhold til nedsivningsanlæg for regnvand

Nedsivning af regnvand har været et stort emne i de seneste år, hvor mange borgere håndterer regnvandet i egne have i regnbede, i nedsivning i græsplæner eller i traditionelle faskiner. Der er opstået usikkerhed om, hvilke typer af nedsivningsanlæg til regnvand, der er omfattet af autorisationsloven. En definition på et nedsivningsanlæg til regnvand findes ikke i autorisationsloven. Derfor må autorisationskravet defineres ud fra autorisationslovens formål. Autorisationsloven har til formål at sikre, at installationer for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.


Dette opnås på kloakområdet ved at stille krav om, at afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord, herunder nedsivningsanlæg for regnvand kun må udføres og repareres af virksomheder, der har autorisation.

Når installationer udføres under terræn, er der risiko for, at eventuel forurening ikke med det samme bliver opdaget.

Det har i mange år været således at tagvand fra enfamiliehuse, carporte mv. er undtaget fra krav om autorisation, så ejeren må selv lave anlæggene, blot han har en nedsivningstilladelse fra kommunen, og anlægget opfylder lovgivninger og krav.

Men hvad med de større anlæg, hvor etageejendomme får omdannet de grønne arealer, så de kan håndtere regnvandet?

Sikkerhedsstyrelsen har i slutningen af 2015 defineret nedsivningsanlæg for regnvand som:

”Anlæg, der er konstrueret og etableret under terræn til nedsivning af rørført regnvand til den omkringliggende jord”

Det kan tolkes sådan, at faskiner, hvor der tilledes regnvand gennem rør er omfattet af autorisationen, da der ved faskiner er et særligt hensyn at tage til sikkerhed, sundhed og miljø.

Render, regnbede og nedsivning i græsplæner er ikke omfattet af autorisationen, lige som regnvandsledninger, der ikke ledes til kloak heller ikke er autoriseret arbejde.

I det efterfølgende vises forskellige eksempler på hvilke dele af et LAR-anlæg, der er omfattet af autorisationen. Det skal dog understreges, at alle former for afpropning af eksisterende ledninger samt nedlæggelse af eksisterende nedløbsbrønde er autoriseret arbejde. Ligeledes er tilslutning af eventuelle overløb til hovedkloakken autoriseret arbejde.

Flere eksempler er vist i en rapport udarbejdet af Rørcentret, Teknologisk Institut for Sikkerhedsstyrelsen, der kan hentes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk, ultimo marts.

På tegningerne er blå farve autoriseret arbejde og grøn farve er ikke autoriseret arbejde.

Etablering af faskine, hvor tagvandet ledes i rør i jord fra tagnedløbet til nedløbsbrønd og videre til underjordisk faskine. Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde. Udførelsen af ledninger og brønde er ikke autoriseret arbejde.

 

Etablering af regnbed. Tagvandet ledes på overfladen eller gennem rør i jord uden nedløbsbrønd til lavning, hvor det nedsiver fra. Dette arbejde er ikke autoriseret. 

 

Etablering af regnbed med underliggende faskine. Tagvandet ledes på overfladen eller gennem rør i jord uden nedløbsbrønd til regnbed eller lavning, hvor det nedsiver fra. Dette arbejde er ikke autoriseret.

 

Etablering af faskine med overløb til regnbed eller lavning i terræn. Tagvandet ledes i rør i jord fra tagnedløbet til nedløbsbrønd og videre til underjordisk faskine. Der etableres et rørført overløb i jord fra faskine til regnbed eller lavning i terræn. Udførelsen af faskinen er autoriseret arbejde. Udførelsen af ledninger og brønde til faskinen samt udførelsen af regnbedet er ikke autoriseret arbejde.