name

LAR-anlæg reducerer overløb af spildevand

Lokal afledning af regnvand på 46 ejendomme i Allinge på Bornholm har reduceret overløb af spildevand til Østersøen og givet el-besparelser på pumper. Information og forventningsafstemning med borgerne er afgørende for accept og ejerskab


Af Michael Nørgaard, Publicpress

Parcelhuskvarteret Pilebroen i Allinge på Bornholm med 46 ejendomme og tilhørende veje var et de første større områder i Danmark, hvor LAR-princippet blev benyttet i større  skala. Fælleskloakken gav i Allinge – som mange andre steder – problemer med oversvømmelse af haver, vand i kældre og ikke mindst 30 årlige overløb af blandet regn- og spildevand til Østersøen. Målsætningen var at reducere antallet af overløb til Østersøen til 2 om året og samtidigt høste mulige energibesparelser, når regnvandet håndteres lokalt og ikke skal pumpes til renseanlægget.

I forlængelse af det fysiske projekt iværksatte Vand i Byer et udviklingsprojekt, der skulle dokumentere, hvilken effekt afkoblingen af regnvand havde og om målsætningerne faktisk blev nået. En særlig udfordring ved projektet har været, at nedsivningen blev etableret i lerjord, hvilket man traditionelt anser for vanskeligt.

- Vores mål med projektet har været at undersøge om afkobling af regnvand i en del af oplandet kan batte til at løse et væsentligt problem som overløb af urenset spildevand til vores vandområder. Det er interessant, hvis LAR kan være et redskab i værktøjskassen for forsyninger og kommuner på lige fod med andre løsninger, siger projektleder Ida Marie Knudsen, Teknologisk Institut, der har været ansvarlig for projektet. Og meget peger på, at LAR-løsningen, der ofte er væsentligt billigere end bassinbyggerier, har gjort en forskel. -  I den periode, hvor vi har undersøgt området, så kan vi se, at der har været 8 overløb; et stykke fra målsætningen med 2 overløb, men en væsentlig reduktion i forhold til de 30 overløb, siger Ida Marie Knudsen. Man skal have tal fra en længere periode for at kunne vurdere effekten endeligt. Resultaterne viser også, at der har været en reduktion af el-forbruget på de pumper, der pumper vand væk fra Pilebroen.

Nedsivning i lerjord

Projektet har også set på, hvilken betydning det har haft, at nedsivning sker i et område domineret af moræneler.

- Vi må sige, at rigtigt mange stedspecifikke forhold, grundvandsstand og årstiden har betydning for, om nedsivningen er effektiv. Der kan være forskel nedsivningsevnen inden for få meter og det kan gøre det aktuelt med flere forundersøgelser inden man etablere nedsivning i lerjord, siger Ida Marie Knudsen. Faskinerne på de 46 ejendomme er i øvrigt etableret med overløb til en grøft i området, så mætning af jorden eller manglende nedsivningskapacitet ikke betyder oversvømmelser i haverne.

Hvad siger borgerne ?

Projektet har ligeledes med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse set på, hvordan borgerne i de 46 ejendomme, der har fået etableret LAR har oplevet processen og hvordan det efterfølgende har virket.

Bornholms Forsyning oplevede stor interesse for separatkloakeringen af regnvandet og til det første borgermøde i 2010 mødte i alt 80 personer fra de 46 ejendomme. Bornholms Forsyning opstillede også en skurvogn i lokalområdet, hvor beboerne kunne komme forbi og drøfte LAR-løsningen på deres ejendom.

Undersøgelsen viste, at der generelt har været tilfredshed med projektets udførelse blandt borgerne, men at  19 % af beboerne oplevede problemer med adgang til deres ejendom og forsinkelse af projektet. Omkring driften, så tilkendegiver 48 %, at de ikke ved, hvordan afkoblingen er udført på deres grund og kun 9 % angiver, at de renser sandfanget inden faskinen.

Projektdeltagere:

Teknologisk Institut
Bornholm Forsyning
Thomas Aabling Vandmiljø (TAV)
Nyrup Plast
Per Aarsleff
Wavin
Bornholm Regionskommune
Region Hovedstaden

Læs mere om projektet her

Se flere spændende artikler i vores pixibog