name

Grønne tage kan tage vand!

Mindre regnvand til kloakken, lavere temperatur i byen og øget biodiversitet er nogle af de positive effekter ved at have planter, græs og anden vegetation på taget. Men der mangler fælles begreber og målsætninger for anvendelsen og mere mod til at eksperimentere med de grønne tage.


Af Michael Nørgaard, Publicpress

Anvendelsen af grønne tage kan bidrage til klimatilpasning og til at skabe mere natur i byen. Det er velkendt og den gamle teknik må også siges at være velafprøvet. Men hvor meget forslår det, når regnen vælter ned? Det har et projekt under innovationsnetværket ”Vand i Byer” set nærmere på. Det hurtige svar er, at de grønne tage bidrager til håndtering af regnvandet, men hvor meget beror på en række faktorer. Én af projektdeltagerne, professor Marina Bergen Jensen, IGN, Københavns Universitet, uddyber.

- Der er selvfølgelig en lang række tekniske forhold, der er afgørende for grønne tages evne til at påvirke afstrømningen af det regnvand, der falder. Vækstlagets tykkelse og opbygning er vigtig, men selvfølgelig også om det grønne tag er udtørret siden sidste regn. Det er nogle af faktorerne, siger Marina Bergen Jensen.

– Grundlæggende, så er der en positiv virkning, der betyder mindre og forsinket afledning af regnvandet til kloakken eller LAR-anlægget, siger Marina Bergen Jensen. Erfaringstal viser, at et ”standard” ekstensivt grønt tag med sedum i gennemsnit kan tilbageholde 50 % af den årlige nedbør. En mængde som altså ikke belaster nedsivningsanlæg, kloakker og renseanlæg. Men tilbageholdelsen ved større regn-hændelser kan variere fra 0 til 100 %. Ved forsøg udført af KU og DTU har man ved de største hændelser set en volumenreduktion på under 10 %. Det er en mindre mængde, og betyder, at som eneste grønne regnvandsløsning, så er et ekstensivt grønt tag uden betydning ved ekstreme nedbørshændelser. Kombineres et grønt tag med mulighed for oversvømmelse på et grønt areal, så opnås en god samlet effekt både ved hverdagsregn og ved ekstreme regnhændelser. Marina Bergen Jensen peger på, at man med et 25 cm tykt grønt tag kan håndtere 5-årsregn og dermed undvære yderligere system for håndtering af tagvand.

Mange fordele

Projektet udført i regi af Vand i Byer understreger, at de grønne tage handler om meget mere end regnvand og at disse fordele også skal med i et regnskab og en vurdering af effekten ved at etablere grønne tage. Der er tale om miljømæssige, sociale og økonomiske effekter.

- De grønne tage bidrager til at skabe mere natur og biodiversitet i byen og kan forbedre rammerne for sociale aktiviteter. Og det betyder øget værdi i alle tænkelige betydninger af ordet, siger Marina Bergen Jensen. Andre fordele kan være forlænget levetid af tagmaterialer under grønne tage. Der kan modsat være lidt større anlægsudgifter og periodevis driftsudgifter.

Reducerer varmen i byen

Et velkendt by-problem er sommervarmen, der ophobes i asfalt, belægninger og huse, den såkaldte ”heat island effect”, der betyder, at temperaturen i byen kan være væsentligt højere end ”på landet”.  Varmen betyder øget efterspørgsel på køling med det energiforbrug som det giver. Grønne tage reflekterer en del af indstrålingen  og kan omdanne noget af varmen til fordampning. Det betyder at et tag med vegetation er betydeligt køligere at opholde sig på eller i nærheden af, sammenlignet med et tørt, mørkt tag.

Tyskland foregangsland

Når det handler om grønne tage, så er Tyskland foregangsland, her er mere end 14 % af alle flade tage grønne tage og samlet set er mere end 86 mio. m2 tage grønne (2013). Man regner med en årlig tilvækst på 8 - 11 mio. m2 tag i Tyskland.

Mod til at bruge grønne tage

Udfordringen er imidlertid, at man mangler nogle fælles standarder for, hvordan man måler på de forskellige faktorer, der har betydning for grønne tages regnvandshåndtering. Det handler primært om at få etableret fælles definitioner af meteorologiske, hydrologiske og hydrauliske begreber. – Hvis vi skal udbrede anvendelsen af grønne tage og udvikle på teknikken, så er det helt afgørende, at vi har data, der kan dokumentere effekterne og at vi har et fælles sprog om grønne tage. Vi skal have flyttet grønne tage fra at være et romantisk indslag til at være en veldokumenteret teknik på linje med andre i arbejdet med klimatilpasningen, siger Marina Bergen Jensen, der også efterlyser mere mod og vilje fra planlæggere og beslutningstagere til at bruge de grønne tage.

Mere viden

Projektet har generet praktiske forsøg, en række notater og oplæg, bl.a. om ”Grønne tages hydrauliske egenskaber”. Disse kan findes under "IP07" i bjælken til højre.