name

Anbefalinger til integreret forvaltning af vand i byer

Klimatilpasning handler om meget mere end teknik. Et innovationsprojekt under Vand i Byer udpegede i 2013 12 centrale anbefalinger om lovgivning, organisation og finansiering af klimatilpasningsopgaverne. Siden har der været en rivende udvikling inden for klimatilpasning i Danmark, men flere af anbefalingerne er stadig aktuelle. 


Af Michael Nørgaard, Publicpress

I de første år, hvor arbejdet med klimatilpasning var på den nationale dagsorden i Danmark, var det forvaltningsmæssige set-up ikke tilstrækkelig gearet til opgaven. Der var udfordringer i forhold til lovgivning, organisation og finansiering af projekter. Det var udgangspunktet for Vand i Byers innovationsprojekt IP09 om integreret forvaltning af vand i byer.

- Vi var vel i en situation, hvor vi havde de fleste tekniske løsninger til at løse udfordringerne, men hvor ansvarsfordeling, roller og samarbejdsformer var uafklarende. Det var også i høj grad uafklaret hvor og hvordan ansvaret for de forskellige delopgaver i klimatilpasningen skulle lande mellem kommuner og forsyninger, fortæller seniorkonsulent Miriam Feilberg, DANVA, der i 2012-2013 var projektleder på projektet som ansat i DHI. Hun understreger, at meget er sket i mellemtiden, fx er rammerne for finansieringen blevet mere klare og generelt er samarbejdet mellem kommuner og forsyninger blevet meget bedre.

Metoden i projektet var, at man tog afsæt i 15 cases, projekter og samarbejdssituationer mellem forsyninger og myndigheder, hvor man kom tæt på praksis og de faktisk oplevede barrierer i arbejdet med klimatilpasningen.

- Cases har været vigtige for at kvalificere projektets anbefalinger. Vi konstaterede, at noget af det svære er, at mange forskellige fagligheder skal i spil både på tværs af de forskellige aktører, men også internt i de enkelte organisationer. Temaet er absolut stadig aktuelt også i forhold til afklaring af roller og organisering, men der er sket rigtigt meget i de senere år, siger Miriam Feilberg. Hun peger på, at arbejdet med klimatilpasningsplaner har taget fart i kommunerne i tæt samarbejde med forsyningerne og f.eks. har København vedtaget en ambitiøs skybrudsplan, der er med til at sætte skub i området.

- Der har også været et element af held i uheld med de ekstreme nedbørshændelser som har sat klimatilpasningen højt på dagsordenen, siger Miriam Feilberg.

Kontakt: seniorkonsulent Miriam Feilberg, DANVA, mfe@danva.dk

Projektdeltagere:

 • DHI
 • DTU Miljø
 • DANVA
 • IDA, Regnvandskomitéen
 • HOFOR A/S
 • VandCenter Syd A/S
 • Aarhus Vand A/S
 • Greve Forsyning
 • Grontmij
 • Alectia
 • Århus Kommune
 • Odense Kommune
 • Københavns Kommune
 • Naturstyrelsen

12 anbefalinger

De 12 anbefalinger vedrører styrkelse af organisering, finansiering og lovgivning, bl.a. i forhold til opgavefordelingen mellem forsyning og kommune. Der skal fokus på:

 • Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning
 • Behov for bedre samarbejde internt i kommunen
 • Klarere rammer omkring finansiering
 • Forsikring og klimatilpasning
 • Bedre sammenhæng på tværs af policy- og indsatsområder
 • Bedre sikring af samarbejde på tværs af vandløbsoplande
 • Bedre inddragelse af aktører
 • Udarbejdelse af et nyt skrift fra Spildevandskomiteen om risikominimering
 • Uddannelse
 • Styrkelse af lovgivning på vandområdet
 • Behov for systematisk erfaringsopsamling
 • Behov for systematisk evaluering af implementering af klimatilpasning