name

Økosystemtjenester i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Med støtte fra Vand i Byers kontingentmidler, er de miljømæssige og kulturelle merværdier af Kagsåparkens Regnvandsprojekt undersøgt. Analysen er et demonstrationsprojekt til illustrering af den positive værdiskabelse, der kan følge med klimatilpasningsprojekter i byer, hvis de planlægges ud fra et helhedsorienteret perspektiv og inddrager både tekniske funktioner, økosystembaseret funktioner og kulturelle hensyn.


Kagsåparkens Regnvandsprojekt er beliggende på grænsen mellem Gladsaxe og Herlev Kommune, og både Nordvand og HOFOR indgår i planlægningsgruppen sammen med kommunerne. Visionen for projektet er ud over at løse problemer med spildevandsforurening og oversvømmelse ved kraftig nedbør at opnå forbedrede forhold i Kagsåparken for befolkning og biodiversitet inden for de rammer projektet har til rådighed. Da størstedelen af parken skal omlægges og reetableres er det oplagt at planlægge efter synergi mellem flere funktioner og hensyn end de rent vandtekniske.


Hvad er økosystemtjenester?
Formålet med det gennemførte Bobleprojekt er at kortlægge og evaluere udvalgte økosystemtjenester i projektområdet med henblik på at tydeliggøre synergier og merværdiskabelse i projektet.

Økosystemtjenester defineres som goder, som mennesker og samfund får fra naturlige økosystemer. Økosystemtjenester opdeles jf. internationalt klassifikationssystem i forsynende (direkte høstbare produkter), regulerende (processer som fx klimaregulering) og kulturelle tjenester (fx rekreative værdier). Der bruges særskilte metoder til kortlægning og værdisætning af de enkelte økosystemtjenester, og som opstart på projektet blev der derfor udvalgt hvilke tjenester, der var mest relevante, og for hvilke af disse der fandtes tilgængelige data.

For Kagsåparkens Regnvandsprojekt er der på den baggrund lavet en analyse af følgende regulerende og kulturelle økosystemtjenester:

  • Oversvømmelsesbeskyttelse
  • Ferskvand – kemisk og biologisk tilstand
  • Regulering af lugtgener og skadedyrskontrol
  • Visuel oplevelse og æstetisk værdi
  • Opretholdelse af biodiversitet og biologiske korridorer
  • Uddannelse
  • Rekreativ anvendelse

Der er udført vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for Regnvandsprojektet, og i den sammenhæng er der gennemført detaljerede registreringer af miljø og modellering af fremtidige hydrologiske forhold. Data herfra er anvendt til kortlægning af de udvalgte økosystemtjenester.Klik her for større version af billedet

Illustrering af synergi og merværdi

Resultaterne af analysen af de udvalgte økosystemtjenester er illustreret på kort over projektområdet og for nogles vedkommende også værdisat økonomisk. Projektforløbet har vist, at det især er den visuelle formidling af resultaterne på kort og figurer, der hjælper til at sætte fokus på de merværdier, som kan opnås med projektet. Processen med at udpege og vurdere relevante økosystemtjenester viste sig også som et godt værktøj til at kommunikere på tværs af fagligheder og interesser i projektet. Fra andre projekter har Rambøll ligeledes god erfaring med at anvende metoden til dialog med borgere omkring byudviklingsprojekter.

Analysen af økosystemtjenester er udarbejdet samtidig med VVM-redegørelsen, og altså på et tidspunkt hvor Regnvandsprojektet blev lagt fast som skitseprojekt. Det har derfor været muligt at udføre analysen som en sammenligning mellem et referencescenarie (eksisterende forhold) og projektscenariet. Hvis analysen blev udført tidligere i et projektforløb for et klimatilpasningsprojekt, skulle det gøres på et mere overordnet grundlag, men kunne så til gengæld bruges mere aktivt i selve planlægning- og designfasen til at sikre en bred prioritering af funktioner.
Resultaterne fra analysen af Kagsåparkens Regnvandsprojekt peger på konkret værdiskabelse i form af fx bedre biologiske og visuelle forhold samt bedre mulighed for brug af området til uddannelse og rekreative aktiviteter. Resultaterne peger også på potentialer for at forøge værdiskabelsen yderligere ved at understøtte borgeres anvendelse af den nye Kagsåpark, hvilket er en information, der kan bruges af Kommunerne i den videre planlægning.

Økosystemtjenester som værktøj i klimatilpasningsprojekter
Pilotprojektet på Kagsåparkens Regnvandsprojekt viser dermed at økosystemtjenester med fordel kan bruges som en metode til at sætte fokus på den bredere værdiskabelse i klimatilpasningsprojekter og til at maksimere synergien og dermed udbyttet af den økonomiske investering i projektet. Metoden kan med fordel bruges som et værktøj til at prioritere og kommunikere på tværs af sædvanelige fokusområder samt til formidling af projekters værdi for samfund og borgere. Her anbefales det at begrebet økosystemtjenester ikke anvendes ordret, men at metoden bruges til at formidle den grundlæggende værdi som naturen har for mennesker og samfund!

Alle projektparter ser således et stort potentiale i økosystemtjenester som et konkret værktøj til at sætte fokus på en helhedsorienteret klimatilpasning i byer. Dette er i tråd med anbefalinger fra EU og FN, der anbefaler øget fokus på økosystemtjenester for at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling både i forhold til klima, biodiversitet og sociale forhold.