Forståelse af ‘interview’

Hvad er et interview?

Et interview er en kommunikationsmetode, hvor en person, kendt som interviewer, stiller spørgsmål til en anden person, kendt som interviewperson, med det formål at indhente information eller få indsigt i et bestemt emne. Interviews kan forekomme i forskellige kontekster, herunder journalistik, forskning, rekruttering og mere.

Definition af et interview

Et interview kan defineres som en struktureret samtale mellem en interviewer og en interviewperson, hvor interviewerens mål er at få svar på specifikke spørgsmål eller opnå dybere forståelse af et emne.

Formål med et interview

Formålet med et interview kan variere afhængigt af konteksten. Nogle af de typiske formål inkluderer:

  • At indsamle information eller data om et bestemt emne
  • At få indsigt i interviewpersonens tanker, holdninger eller oplevelser
  • At evaluere interviewpersonens kvalifikationer til en bestemt rolle eller job
  • At skabe en personlig forbindelse eller relation mellem interviewer og interviewperson

Typer af interviews

Struktureret interview

Et struktureret interview er en interviewmetode, hvor interviewerens spørgsmål er foruddefinerede og følger en fast struktur. Dette sikrer, at alle interviewpersoner får de samme spørgsmål og muliggør en mere objektiv vurdering af svarene.

Ustruktureret interview

Et ustruktureret interview er en mere åben og fleksibel interviewmetode, hvor interviewerens spørgsmål ikke er foruddefinerede. Dette giver mulighed for en mere dybdegående samtale og fleksibilitet til at udforske emnet mere frit.

Semistruktureret interview

Et semistruktureret interview er en kombination af både strukturerede og ustrukturerede interviews. Det indebærer, at interviewerens spørgsmål er delvist foruddefinerede, men der er også plads til at udforske emnet mere frit.

Forberedelse til et interview

Forskning om emnet

Inden et interview er det vigtigt for interviewer at udføre grundig forskning om emnet, der skal diskuteres. Dette giver interviewer en bedre forståelse af emnet og mulighed for at stille relevante spørgsmål.

Udvælgelse af interviewspørgsmål

Interviewer skal udvælge passende interviewspørgsmål baseret på formålet med interviewet og den ønskede information. Spørgsmålene skal være klare, relevante og åbne for at fremme en dybdegående samtale.

Indstilling af interviewmiljø

Det er vigtigt at skabe et behageligt og tillidsfuldt interviewmiljø. Dette kan omfatte valg af passende sted, sikring af privatliv, og sikring af, at interviewpersonen føler sig tryg og afslappet under interviewet.

Udførelse af et interview

Opbygning af tillid og relation

En vigtig del af et interview er at opbygge tillid og relation mellem interviewer og interviewperson. Dette kan opnås ved at være lyttende, respektfuld og empatisk over for interviewpersonens oplevelser og perspektiver.

Lyttende færdigheder

En god interviewer skal have gode lyttende færdigheder. Dette indebærer at være opmærksom, give plads til interviewpersonens svar og stille relevante opfølgningsspørgsmål for at få mere information.

Notetaking under interviewet

Under interviewet kan det være nyttigt for interviewer at tage noter for at huske vigtige punkter og citater. Dette hjælper med at sikre, at interviewet dokumenteres korrekt og kan bruges til senere analyse.

Efterbehandling af et interview

Transskription af interviewet

Efter et interview er det ofte nødvendigt at transskribere interviewet. Dette indebærer at omskrive interviewet fra lydoptagelse eller noter til tekstformat. Transskriptionen gør det lettere at analysere og rapportere interviewdataene.

Analyse af interviewdata

Efter at have transskriberet interviewet kan interviewer analysere interviewdataene for at identificere mønstre, temaer eller vigtige pointer. Dette hjælper med at få en dybere forståelse af emnet og besvare de oprindelige formål med interviewet.

Rapportering af interviewresultater

Endelig kan interviewresultaterne rapporteres i form af en skriftlig rapport, artikel eller præsentation. Rapporteringen bør være klar, præcis og objektiv for at formidle de vigtigste resultater og konklusioner fra interviewet.

Fejl og udfordringer i et interview

Uklare spørgsmål

En udfordring i et interview kan være at stille uklare spørgsmål, der kan forvirre interviewpersonen eller føre til misforståelser. Det er vigtigt at formulere klare og præcise spørgsmål for at få de ønskede svar.

Interviewerens fordomme og påvirkning

En anden udfordring er, at interviewerens egne fordomme eller påvirkning kan påvirke interviewet og de opnåede resultater. Det er vigtigt for interviewer at være opmærksom på sine egne fordomme og forsøge at være objektiv under interviewet.

Manglende samarbejdsvilje fra interviewpersonen

Nogle gange kan interviewpersonen være mindre samarbejdsvillig eller tilbageholdende med at dele information. Dette kan gøre det svært for interviewer at få de ønskede svar. I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære for at opmuntre interviewpersonen til at åbne op.

Etik og fortrolighed i et interview

Informationsdeling og samtykke

Etik og fortrolighed spiller en vigtig rolle i et interview. Interviewer skal sikre, at interviewpersonen er informeret om formålet med interviewet og er villig til at dele information. Det er også vigtigt at indhente samtykke til at optage eller transskribere interviewet, hvis det er relevant.

Anonymitet og fortrolighed

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opretholde anonymitet og fortrolighed for at beskytte interviewpersonens identitet eller følsomme oplysninger. Interviewer skal respektere interviewpersonens ønsker og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre fortrolighed.

Efterlevelse af etiske retningslinjer

Interviewer bør altid handle i overensstemmelse med de relevante etiske retningslinjer og sikre, at interviewet udføres på en etisk forsvarlig måde. Dette indebærer at respektere interviewpersonens rettigheder, være ærlig og transparent og undgå enhver form for skade eller misbrug.

Fordele ved interviews

Dybdegående information

Et interview giver mulighed for at indhente dybdegående information om et emne eller en persons perspektiver. Det kan afsløre detaljer og nuancer, som ikke kan opnås gennem andre metoder som spørgeskemaer eller observationer.

Personlig interaktion

Et interview giver mulighed for personlig interaktion mellem interviewer og interviewperson. Dette kan skabe en mere meningsfuld og engagerende samtale, hvor interviewpersonen føler sig hørt og forstået.

Opbygning af relationer

Gennem interviews kan der opbygges relationer mellem interviewer og interviewperson. Dette kan være særlig nyttigt i kontekster som rekruttering eller terapi, hvor tillid og relation er vigtige for at opnå de ønskede resultater.

Konklusion

Et interview er en værdifuld metode til at indhente information, få indsigt og opbygge relationer. Ved at forstå forskellige typer af interviews, forberede sig grundigt, udføre interviewet professionelt og overholde etiske retningslinjer, kan man opnå værdifulde resultater og opnå en dybere forståelse af et emne eller en person.