name

Nye løsninger skyder op som paddehatte

Blog nr. 1 - 25. april 2017


Skribent:
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Esben Lunde Larsen blev udnævnt til miljø- og fødevareminister i Lars Løkke Rasmussens V-regering mandag den 29. februar 2016.

Mange mennesker har i de seneste år oplevet følgerne af klimaforandringer i form af oversvømmelser og erosion, som berører både borgere og virksomheder. I januar måned var vi vidne til en stormflod, der skyllede ind over de danske kyster, og som førte ekstreme vandstandsstigninger med sig rundt om i landet. I det sydfynske øhav og i Lillebælt stod vandet helt op til 1,77 meter over normal vandstand med store materielle skader til følge. Danmark får mere vand, mere vind og mere varme med flere ekstremer. Både hav, regn og vandløb volder problemer.

Klimaforandringerne kræver, at vi gør en indsats for at tilpasse Danmark nu og i de kommende årtier. Vores veje skal kunne klare mere vand, vores værdier skal sikres mod højere vandstand og mere nedbør, og vores marker skal beskyttes mod oversvømmelse.

I 2013 forpligtede kommunerne sig til at udarbejde de klimatilpasningsplaner, der skal være grundlaget for at sikre borgere og virksomheder ved at forebygge konsekvenserne af det næste store skybrud eller den næste stormflod. Mit ministerium har netop afsluttet en evaluering af de kommunale klimatilpasningsplaner som viser, at alle landets 98 kommuner nu har udarbejdet planer, der kortlægger risikoområder for oversvømmelser. Den viser også, at det er et mål for de fleste kommuner, at klimatilpasning koordineres med andre kommunale opgaver for at skabe mere natur og nye muligheder for friluftsliv samtidig med, at risikoområder klimatilpasses. Klimatilpasningsplanerne er et vigtigt redskab til at imødegå fremtidens udfordringer med det ændrede klima. Jeg vil gerne kvittere for det store arbejde landets kommuner og forsyninger allerede har gjort for at klimatilpasse Danmark. 

Men planlægning skal efterfølges af den nødvendige investering i forebyggelse. Og det må meget gerne gøres på den innovative måde. Mange eksempler på nytænkende løsninger skyder op som padehatte rundt om i landet. På Frederiksberg er der etableret en ny, klimavenlig vejbelægning, der er specielt designet til at absorbere store vandmasser.

Løsningen viste sig at være langt billigere end en udbygning af kloaknettet og er et rigtig godt eksempel på en samfundsøkonomisk smart klimatilpasningsløsning, som tilmed også udgør en platform for nye teknologier, der kan skabe arbejdspladser og grøn vækst. I Viborg er et større område sikret mod oversvømmelser ved at omdanne et tidligere sumpet areal til en søpark. Resultatet er blevet et spændende, rekreativt område til glæde for borgerne. Samtidig har søparken den funktion, at den renser regnvand fra oplandet, inden det ledes ud i Søndersø. Et bevis på, at regnvandshåndtering og spændende byudvikling kan gå hånd i hånd.

Det er mit håb, at flere bud på løsninger, der samtænker natur, miljø og friluftsliv vil spire inden for den nærmeste fremtid. For at understøtte den udvikling blev der afsat en pulje på 25 mio. kroner som en del af  Naturpakken, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti står bag. Puljen er nu fordelt til ni projekter, der skal vise muligheder og potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi af det åbne land samtidig med, at der skabes bufferkapacitet, når vejret bringer store mængder vand med sig.

Jeg er optaget af, at der ikke er unødvendige stopklodser for det fremadrettede arbejde med at klimatilpasse Danmark. Derfor har jeg med seks af mine ministerkollegaer sat et arbejde i gang, der skal komme med forslag til initiativer, der kan være med til at løse de største udfordringer indenfor kystbeskyttelse og klimatilpasning. Miljø- og Fødevareministeriet varetager formandskabet for arbejdet, som skal være afsluttet inden sommeren.

Udviklingen for at tilpasse Danmark til et ændret klima er godt i gang. Jeg håber, at denne blogstafet vil give den endnu mere vind i sejlene. 

Næste blog udkommer 9. maj, og er med lokalpolitiker Trine Henriksen (Ø), fra Gladsaxe Kommune.