name

Vandkvalitet i forhold til regnvand

Håndtering af danske byers regnafstrømning ved hjælp af decentrale renseløsninger kan gøre byerne klimarobuste og samtidig forbedre vandkvaliteten i vandløbene. En stor udfordring er imidlertid at forurenende stoffer tilført vandmiljøer med regnafstrømning fra befæstede arealer af mange opfattes som forureningskilde til grundvand og overfladerecipienter. Dette komplicerer beslutninger om lokal håndtering af regnafstrømning, og afslører manglende viden og manglende (dokumenterede) renseløsninger. Spørgsmålet er hvordan vi sikrer os, at regnafstrømningen overholder relevante kvalitetskrav, således at vi ved denne praksis ikke skader hverken grundvand eller andre vandrecipienter.


Formålet med dette projekt er at bygge videre på det arbejde, der blev i gangsat i Vand i Byers første periode under IP 10 ”Regn med kvalitet” og at inddrage senere erfaringer bl.a. fra en række igangværende MUDP projekter. Det er målet gennem en række aktiviteter og produkter at løfte hele sektoren, inklusive de centrale myndigheder, på området håndtering af regnafstrømningens kvalitet, i forhold til vurdering af risiko, overblik over metoder til rensning, og grundlag for udlednings- og nedsivningstilladelser.

Aktiviteter i projekter vil være: 

Projektet består af tre delprojekter:

  1. Krav til rensning af regnbetinget udledning i Danmark og EU (ledes af DTU)

  2. Filterjord version 2.0 (ledes af KU)

  3. Kvalitet af regnafstrømning - fra A til Åen' (ledes af Teknologisk Institut)

Deltagende vidensinstitutioner:
DTU Miljø, KU og Teknologisk Institut

Kontaktperson:
Karin Cederkvist, Teknologisk Institut