name

Optimering af sedimenthåndteringen fra regnvandsbassiner

Regnvandsbassiner har været etableret siden starten af 1970erne, med det formål at virke som en buffer mellem befæstede arealer og de recipienter (typisk vandløb, åer og søer) der har modtaget tag- og vejvand fra separatkloakerede områder. Som udgangspunkt var bassinerne etableret med det formål at udjævne det vandvolumen der blev ledt til recipienterne under voldsomme regnhændelser. Derudover har det senere vist sig, at den sedimentering af suspenderet stof der foregår i bassinerne, er med til at reducere forureningsindholdet i afstrømningen. Via sedimentation reduceres andelen af partikulært bundet forurening.


Med sedimenttilbageholdelsen fyldes bassinerne gradvist op. For at bevare bassinernes hydrauliske funktion er det nødvendigt at vedligeholde dem ved oprensning. Vejdirektoratet har vurderet at det kun er få vejvandsbassiner der er blevet oprenset på national basis. Dette er derfor et vigtigt indsatsområde fremover, hvis de stadig skal bevare deres funktion og hvis Danmark skal leve op til EUs vandrammedirektiv om vandkvalitet i søer og åer.

Regnvandsbassiner kan oprenses på flere måder, den mest brugte er at pumpe bassinet tørt og efterfølgende grave op med stor gravemaskine. Dette vanskeliggøres dog ofte af svære adgangsforhold, eller søen er for dyb, eller der simpelthen ikke er noget sted at pumpe vandet hen osv. Derfor er en af metoderne også at man må pumpe sedimentet op direkte fra bunden, indkapsle det i geotekstiler og lade vandet dræne af på stedet.

Da meget af sedimentet er forurenet er det i de fleste tilfælde nødvendigt at deponere det som forurenet jord.

Hovedformål med projektet:

At etablere overblik og grundlag for udvikling af en miljøvenlig og effektiv teknologi til at stabilisere/oprense sediment fra regnvandsbassiner.

Projektets aktiviteter:

  • Få overblik over hvor mange tørre og våde regnvandsbassiner der er i Danmark, samt status på oprensning af disse.

  • Status i Danmark og udlandet (fx Tyskland) på hvordan sedimentet håndteres og hvad det koster.

  • Idéudvikling vedr. fremtidige oprensninger.

Projektet udføres i perioden november 2017 til april 2018.


Deltagende vidensinstitution:
KU

Kontaktperson:
Helle Markussen, KU, hma@plen.ku.dk