name

Vandkvalitet - Fra A til Åen

Et vigtigt projekt for fremtidig klimatilpasning

Vand i Byer har igangsat et projekt ’Kvalitet af regnafstrøming - fra A til Åen

Baggrunden for projektet er, at kommuner og forsyninger de seneste år er begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne.

I den forbindelse er separering af regnvand fra kloaksystemet blevet mere udbredt, og i stedet afkobles regnafstrømning fra befæstede overflader og håndteres lokalt ved nedsivning til grundvand, udledning i søer/åer/vandløb eller ledes op på overfladen for at bidrage til mere blå-grønne anlæg. Allerede nu er dette praksis mange steder i Danmark, og det må i takt med at klimatilpasningsplanerne implementeres forventes, at der over de kommende år vil ske en markant stigning i ansøgninger til en sådan håndtering af regnvand.


Projektets formål

Med dette projekt ønsker vi at den viden der findes omkring kvalitet af regnafstrømning kommer i spil og forankres.

Samtidig med at den eksisterende viden suppleres med ny viden.

Så de beslutninger der skal træffes, træffes på det bedst mulige grundlag hvor regnafstrømning håndteres lokalt samtidig med at søer, havet og grundvandet beskyttes.

Det skal smidiggøre sagsbehandlingen for miljømedarbejdere i kommuner, men også gøre det mere overskueligt for rådgivere, forsyninger og producenter af renseløsninger at arbejde med regnafstrømning og vandkvalitet.

Når der arbejdes videre på bedst mulige grundlag, er det også vigtigt og nødvendigt at eksisterende viden opdateres med ny viden og data, således at usikkerheden bliver mindre og det bedst mulige grundlag endnu bedre.

Målgruppe

Alle der arbejder inden for området omkring kvalitet af regnafstrømning det være sig i kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører, producenter etc.

Aktiviteter i projektet

I projektet vil der blive afholdt et antal workshops, følg med her:

Workshop I d. 2. marts 2018 - læs mere om workshoppen her

Workshop II d. 8 maj 2018 - læs mere og tilmeld dig her

I behøver ikke være med i ’Vand i Byer’ for at deltage i projektet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte projektleder, Karin Cederkvist fra Teknologisk Institut på telefon: 7220 2085 eller e-mail: kce@teknologisk.dk