name

Teknologier til kystsikring i en dansk kontekst

I dag står Danmark over for en aktuel og stigende trussel i form af havvandsstigninger og grundvandsindtrængning. I de senere år har der været eksempler på storme der har ført til havvandsstigninger, som har beskadiget mange danske boliger og industri.


Der findes mange former for kystsikring lige fra midlertidige løsninger som sandfodring og water tubes til mere permanente i form af diger og ekspropriation af bebyggelse og anden ændring af arealanvendelsen. Dette projekt vil lave en erfaringsopsamling for hvad man tidligere har anvendt i Danmark, og sætte det i perspektiv til den internationale bane.

Opgørelse af teknologierne mht. miljø / anlægsudgifter / co-benefits / landskabsarkitektur og dynamisk landskab, mv.

Projektet vil være baseret på erfaringer om kystsikringsteknologier i Danmark og vil derfor indeholde en del litteratursøgning. Da litteraturen er ny og ikke altid eksisterende vil erfaringerne også opsøges gennem personlig kontakt (kommuner, rådgivere, mv) og eventuelt en workshop med ViB-medlemmer og specifikt inviterede (kommuner, rådgivere, mv).

Resultat af projektet er et review af hvilke kystsikringsteknologier Danmark har anvendt op til nu og stille reviewet i et internationalt perspektiv.

Derudover vil projektet klassificere de forskellige teknologier og estimere deres anlægsomkostninger, co-benefits, mv.
 

Deltagende vidensintitutioner:
DTU Miljø, KU og Teknologisk Institut

Kontaktperson:
Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø, karn@env.dtu.dk