name

Vandkvalitet - Fra A til Åen

Et vigtigt projekt for fremtidig klimatilpasning

Vand i Byer har igangsat et projekt ’Kvalitet af regnafstrøming - fra A til Åen

Baggrunden for projektet er, at kommuner og forsyninger de seneste år er begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne.

I den forbindelse er separering af regnvand fra kloaksystemet blevet mere udbredt, og i stedet afkobles regnafstrømning fra befæstede overflader og håndteres lokalt ved nedsivning til grundvand, udledning i søer/åer/vandløb eller ledes op på overfladen for at bidrage til mere blå-grønne anlæg. Allerede nu er dette praksis mange steder i Danmark, og det må i takt med at klimatilpasningsplanerne implementeres forventes, at der over de kommende år vil ske en markant stigning i ansøgninger til en sådan håndtering af regnvand.


Projektets formål

Med dette projekt ønsker vi at den viden der findes omkring kvalitet af regnafstrømning kommer i spil og forankres.

Samtidig med at den eksisterende viden suppleres med ny viden.

Så de beslutninger der skal træffes, træffes på det bedst mulige grundlag hvor regnafstrømning håndteres lokalt samtidig med at søer, havet og grundvandet beskyttes.

Det skal smidiggøre sagsbehandlingen for miljømedarbejdere i kommuner, men også gøre det mere overskueligt for rådgivere, forsyninger og producenter af renseløsninger at arbejde med regnafstrømning og vandkvalitet.

Når der arbejdes videre på bedst mulige grundlag, er det også vigtigt og nødvendigt at eksisterende viden opdateres med ny viden og data, således at usikkerheden bliver mindre og det bedst mulige grundlag endnu bedre.

Målgruppe

Alle der arbejder inden for området omkring kvalitet af regnafstrømning det være sig i kommuner, forsyninger, rådgivere, entreprenører, producenter etc.

Deltagelse i projektet

I behøver ikke være med i ’Vand i Byer’ for at deltage i projektet.

Projektet er startet op, vi har bl.a. haft et opstartsmøde med repræsentanter fra Envidan, Orbicon, Københavns Kommune, HOFOR, DTU, KU m.fl. For at brainstorme på emnet.

Vand i Byer har bevilliget 350.000,- kr til projektet. For disse penge er det bl.a. muligt at indsamle den viden der ligger rundt om i landet og systematisere den med mere.

Fra jer har vi brug for

 • 15.000 kr per kommune/forsyning (til at vi kan inddrage eksperter fra rådgivere på tværs af rådgiverfirmaer til at opkvalificere og diskutere arbejdet.

Men vi har også brug for

 • At I kender til projektet, så arbejdet forankres bredt på landsplan
 • At I fortæller andre om projektet
 • At I deltager ved to workshops, (formentlig) én i januar og én i marts
 • At I deler jeres viden/rapporter/erfaringer/data om jeres praksis omkring vandkvalitet (enten ved workshops eller på telefon, mail, andre møder osv.)
 • At I fortæller om jeres behov/mangler/usikkerheder i forbindelse med vandkvalitet af regnafstrømning (enten ved workshops eller på telefon, mail, andre møder osv.)

Hvad får I ud af det

 • En samling af det meste af det arbejde der er blevet lavet inden for vandkvalitet
 • Et bredere overblik indenfor området, der munder ud i en mere overskuelig ansøgningsproces og sagsbehandling
 • Forhåbentlig et endnu større netværk, hvor alle aktører samles
 • En kommunikationskanal

Hvis I vil være med skal I

 • sende en bekræftende mail med ønske om deltagelse, så kontakter vi jer for yderligere oplysninger.

 Spørgsmål

Er I interesserede i at deltage, eller har du spørgsmål til projektet bedes du kontakte projektleder, Karin Cederkvist fra Teknologisk Institut på telefon: 7220 2085 eller e-mail: kce@teknologisk.dk.

Du kan læse hele projektbeskrivelsen her

 

Deadline 16. oktober 2017