name

Stormøde om "Klimatilpasning, regnvand og digitalisering" den 20. marts 2018

Hvad betyder digitalisering i forbindelse med Klimatilpasning?


Digitalisering i forbindelse med klimatilpasning er spændende at diskutere, da det både kan ske i helt stor skala (styring af nedbør, afløbssystem, renseanlæg samt udledninger til recipient for større oplande fx) ned til produktniveau (måling af vandstand i en enkelt faskine).

På dette stormøde blev der diskuteret, hvad vi får ud af at digitalisere – og hvordan vi gør det helt konkret.

Hvordan kan vi fx:

  • Nedbringe energiforbrug og vandtab?

  • Forbedre vandkvaliteten af det overløbsvand, vi udleder til recipienter?

  • Forbedre vandkvaliteten af det vejvand, der nedsiver til grundvand?

  • Optimere brugen af regnvand?

  • Overvåge vandkvaliteten af fx regnvand, vejvand eller spildevand?

  • Opnå automatisk styring og kontrol af indvinding, vandkvalitet, produktion og distribution i vandsektoren?

  • Højne effektiviteten i vandsektoren?

Velkomst
v/Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut og Berislav Tomicic, DHI
Hanne og Berislav bød velkommen og fortalte om Vand i Byers opgaver, udviklingsprojekter, kommende aktiviteter og ansøgning om forlængelse. Derefter introducerede de dagens emne. Se mere om Vand i Byers projekter og planer og begrundelsen for dagens emne hér

Bright Clouds over Trobled Water
v/Martin Lütken, DHI
Martin gjorde rede for DHIs strategi, når det gælder digitalisering. Hvad er det? Hvad vil det blive til? Hvordan vil vi bruge det? Og sidst men ikke mindst: Hvordan vil digitaliseringen ændre os? Se hele præsentationen hér

Automation og optimering af vandinfrastruktur
v/Anders Lynggaard, Aarhus vand
Anders’ præsentation tog udgangspunkt i de erfaringer Aarhus Vand har gjort sig i forbindelse med samstyring af afløbssystem og renseanlæg i Aarhus Å opland, og hvordan de havde håndteret de udfordringer, de stødte på. Projektets omdrejningspunkter var ønsket om en blå/grøn by, vandrammedirektivet, badevandskvalitet i Aarhus Havn og klimatilpasning. Se hele præsentationen med konklusioner og læring hér

Diskussionsoplæg
v/Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut
Hanne sørgede for, at vi fik mulighed for at udveksle hvilke udfordringer, vi hver især sidder med i hverdagen, og give hinanden idéer til mulige digitale løsninger. Inspireret af dagens oplæg gav de små refleksionsopgaver rig anledning til engagerede diskussioner. Se oplæggene hér

Prognosebaseret optimering af styring af vandsystemer
v/Henrik Madsen, DHI
Henrik talte om principperne bag styring af vandsystemer (et hierakisk styresystem, der består af regelbaseret lokal styring og prognosebaseret optimeret samstyring), teknologien (Model Predictive Control), der er i brug, og præsenterede til sidst en testcase: Aarhus Å. Se hele Henriks præsentation hér

Model-prædiktivstyring af vand på overfladen
v/Nadia Lund, DTU
Nadias præsentation handlede om, hvordan hun arbejder en grundidé om at styre vand på overfladen gennem reduktion af overløb og øget frakobling. Oplægget bød på en case, hvor hendes løsning er testet og med hvilket resultat. Se hele Nadias oplæg hér

Det digitale afløbssystem - hvordan skaber vi værdi af digitaliseringen
v/Daniel Brødbæk, Krüger A/S
Med sit oplæg om værdien af digitaliseringen, gik Daniel tæt på perspektiverne i at håndtere store mængder data, fortolke dem i realtid og trække informationer ud af dem til en specifik arbejdsfunktions behov. Som case brugte han Assens Forsyning, hvor Krüger har været med til at udvikle et indsivningsmodul. Se hele Daniels præsentation hér

SAMDUS
v/Carsten Thirsing, BIOFOS
Carsten fortalte om et visualiseringsprojekt, SAMDUS, der bliver implemteret på tværs af kommunegrænser, forsyningsselskaber og anlægsgrænser i BIOFOS’ opland. Det skal sikre, at kapaciteten i afløbssystemet og på renseanlægget lever op til kravene til serviceniveau og udledninger. Se Carstens oplæg hér

Dokumentation af klimatilpasningsprodukter
v/Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut
Hanne talte om, hvordan vi kan stille krav til krav til vores klimatilpasningsprodukter og LAR-løsninger og præsenterede en række konkrete eksempler både på den store og den lille skala.
Se Hannes oplæg hér

Hvordan kan RFID-tags kan bruges til klimatilpasning
v/Rita Westergaard, ID-advice
Rita kom med et inspirationsindlæg om de mange muligheder for at anvende digitalisering i vores byer både med hensyn til klimatilpasning og indenfor andre områder: Talende skraldespande, der selv gør opmærksom på behovet for tømning, automatisk trævanding og mange flere. Se hele præsentationen med inspiration hér

Muligheder for at søge funding gennem H2020
v/ Birgitte Neergaard, DTU
Birgitte gennemgik muligheder for funding med fokus på, hvor og hvornår Vand i Byers medlemmer kan søge midler. Hun lagde vægt på, at der er mange om buddet, og at de fleste støttemidler skal søges i samarbejde med andre. Få hele overblikket hér