name

Stormøde 30. marts om Værdiskabelse i planlægning og drift af blå-grønne anlæg

 • Hvordan kan vi arbejde med værdiskabelse i klimatilpasningen? 
 • Hvordan skal udvikle driften, når vi skal håndtere mange nye grøn-blå LAR-anlæg.

Det er de to udfordringer, som vi tog op på stormødet den 30.marts. 

Værdiskabelse i klimatilpasningen  - hvordan i praksis?

Klimatilpasning skal ikke kun klimasikre vores byer, kyster og landdistrikter – vi skal også skabe værdier som liveability, naturværdier, rekreative værdier og grønne jobs. Det kræver at vi arbejder på nye måder på tværs af forvaltninger og budgetter og derved skabes nogle nye udfordringer:

 • Hvordan dokumenterer vi værdiskabelsen overfor beslutningstagere og investorer?
 • Hvordan kan vi bruge værdiskabelse i planlægning og design som grundlag for samarbejde på tværs af forvaltninger og med borgere og brugere?
 • Og hvordan undgår vi, at de ’sjove’ værdier falder fra i den konkrete planlægning og realisering af projekterne?

Vand i Byer har sat gang i flere projekter, der arbejder med værdiskabelse i klimatilpasningen, og udvikler værdier, viden og værktøjer. Hør mere om disse projekter og nogle konkrete eksempler på Vand i Byers Stormøde den 30.3 og få inspiration med hjem til at styrke værdiskabelsen i jeres projekter.

100.000 nye grøn-blå klimaanlæg i Danmark – hvordan skal vi drifte dem?

Hvis vi skal realisere visionerne om at klimasikre byer og landdistrikter skal der laves mange flere nye blå-grønne områder og anlæg i de kommende år. Vi er faktisk kun lige begyndt, og vi kan allerede se, at hvis vi ikke diskuterer og udvikler nye måder at håndtere driften af disse på, så bliver det en kæmpebarriere.

Vand i Byers bobleprojekt om nye driftsmodeller af grøn-blå anlæg har indsamlet en række udfordringer, som f.eks.:

 • Hvordan håndterer vi en mere divers og spændende natur?
 • Hvordan styrker vi borgernes og brugeres ejerskab og frivilige ressourcer til driften?
 • Hvordan sikrer vi en effektiv drift på tværs af forskellige kommunale forvaltninger?
 • Hvilke muligheder og begrænsninger har vandsektorloven for forsyningerne i forhold at udvikle nye driftsmodeller for de grøn-blå klimatilpasningsanlæg?
 • Nye former for udbud og forretningsmodeller til kommuner og boligselskaber
 • Inddragelse af driftsfolk og udvikling af nye kompetencer og praksisser f.eks. boligselskaber

Programmet kan ses her.

Deltagerlisten kan ses her.

Årsmøde – Status og planer
v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Ulrik Hindsberger fortalte, at Vand i Byer i øjeblikket har mere end 180 medlemmer. Præsentationen afslørede også, at 2017 er et meget aktivt år i netværket, både hvad angår arrangementer og (boble-)projekter. Et par nye udviklingsprojekter er på vej, og de har bl.a. fokus på vandkvalitet, filterjord og kystsikring. Præsentationen indeholdt også ansøgningsskema og vejledning til, hvordan man I kan ansøge om et bobleprojekt.

Intro til dagen og andre indlæg fra resten af dagen
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Birgitte Hoffmann introducerede dagen, der havde fokus på værdi og drift. Hun stillede spørgsmålet: ”Hvordan kan vi arbejde med værdiskabelse i klimatilpasningen?” Birgitte understregede også, hvor vigtigt det er, at vi har fokus på, hvordan driften skal udvikles, når vi skal håndtere mange nye blå-grønne anlæg. Hun stillede spørgsmålet: Hvilke kompetencer og ressourcer kræves og kan vi etablere nye former for innovative samarbejder? 

Regn i Byer og Plask
v/ Pelle Lind Bournonville, Realdania, Katrine Rafn, Miljøstyrelsen og Søren Møller Christensen, Regn & Byer

Pelle Lind Bournonville, Katrine Rafn og Søren Møller Christensen fortalte om deres nye projekt, Regn & Byer, der bygger på erfaringerne fra VandPlus. I Regn & Byer er fokus flyttet fra samarbejdet mellem kommune og vandselskab og deres interessenter til et mere langsigtet samarbejde. Formålet er at fremme og kvalificere klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

Bobleprojekt - Eco System Services i Kagsåparkens Regnvandsprojekt
v/ Kristine Kjørup Rasmussen, Rambøll

Kristine Kjørup Rasmussen præsenterede det interessante bobleprojekt, hvis formål var at kortlægge og illustrere den positive merværdi af klimatilpasningsprojekter i byer gennem økosystemtjenester. Økosystemtjenester er et samlet begreb for alle de grundlæggende goder og tjenester, vi får fra naturen. De er delt i fire forskellige kategorier: Forsynende, regulerende, kulturelle og understøttende.

Kagsåparken er blevet brugt som eksempel. Ud over at give værdi i form af beskyttelse overfor oversvømmelser, bidrager projektet også med andre økosystemtjenester som for eksempel rekreative værdier og naturværdier. Kristine fortalte om økosystemtjenester, hvad de går ud på, og hvordan de har arbejdet med dem i projektet. 

Guldet – en værdiskabende klimatilpasning (Se under "Intro fra dagen")
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Værdi-stafet Gruppediskussion om værdier i klimatilpasning og opsamling

Ekskursion til Selsmosen: Erfaringer med værdiskabelse og drift
Indlæg v/ Lene Bisballe, MOE

På stormødet var indlagt et besøg i Selsmosen i Høje Taastrup, hvor klimatilpasning er kombineret med forbedrede rekreative muligheder og legefaciliteter.

Bobleprojekt - Nye driftsmodeller i den grønne infrastruktur – udfordringer og muligheder (Se under "Intro fra dagen")
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Driftserfaringer fra boligområder
v/ Niels Lützen, Niels Lützen Landskabsarkitekter

Niels Lützen gav flere grundlæggende og vigtige råd baseret på sine erfaringer fra boligområder: I skal som opdragsgiver sætte jer grundigt ind i projektet og kræve, at rådgiveren leverer en detaljeret drift- og vedligeholdelsesplan, og anlæg skal altid være projekteret, så vandet kan strømme igennem hele anlægget og har mulighed for at sive ned.

Han havde også flere gode råd til borgernes rolle i driften, og hvordan de kan inddrages.

Samarbejde om drift med borgerne
v/ Katrine Stefansen, Gladsaxe Kommune

Katrine Stefansen fortalte om Gladsaxe Kommunes projekt: Adopter et regnbed. Hun fortalte om, hvorfor kommunen overhovedet er gået ind i et samarbejde med borgerne om driften i Gedvad.

Baggrunden var, at de ønskede at aktivere borgerne og give dem medansvar og indflydelse og på den måde måske skabe et mere spændende grønt udtryk. Ønsket var også at give borgerne viden om LAR og på den måde skabe en interesse, der kunne få dem til selv at afkoble eget regnvand.

Borgernes motovation lå i, at de fik udvidet med små forhaver på vejen, de fik Indflydelse på hvordan det kom til at se ud og deres fællesskab og naboskab blev styrket.

Samarbejde om drift mellem kommunale forvaltninger og forsyning
v/ Søren Hansen, HOFOR

Søren Hansen fortalte om HOFORs erfaringer med samarbejde med kommunerne om drift. Hans overordnede budskab var, at forsyningers rolle ændrer sig, og derfor har vi brug for nye metoder og kompetencer og bedre koordinering mellem planlæggende og driftende parter. Vi skal have driften ind i planlægningen.

Green Street Stewardship i Portland (Se under "Intro fra dagen")
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Gruppearbejde om udfordringer og muligheder i drift
– oplæg og invitation til innovationsprojekt om drift, samt input til fundingmuligheder via Horizon2020 og Nationale fonde
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet, Niels Lützen, Niels Lützen Landskabsarkitekter, Kristoffer Sindby-Larsen, Teknologisk Institut, Rørcentret og Birgitte Neergaard, Water DTU

 • Samarbejde om forsyning og kommune – udfordringer og erfaringer
 • Samarbejde med borgerne – hvad skal vi gøre for at inddrage borgere i både planlægning og drift?
 • Samarbejde med driftsfolk – tidligt i processen, indarbejde i budgetter og tidsplaner?
 • Hvilke forretningsmodeller – hvilke eksempler?
 • Skal vi satse på standardisere anlæg… eller hvordan håndterer vi mangfoldige anlæg?

Opsamling - Udfordringer i driften