name

Opsamling på stormødet 30. august 2018

Tak for det gode fremmøde og den gode stemning ved stormødet. Mødet omhandlede truslen fra de stigende havvandsstande, metoder til kystbeskyttelse af byer, aktuelle projekter og prioriteringer bag kystbeskyttelse i Danmark.


Vand i Byer netværket har visionen at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndering.

Vi fokuserer fortsat på klimatilpasning af byer mht. regnvand og afstrømning fra byens tage og flader, men på baggrund af de udfordring vores medlemmer står overfor udvides arbejdsområdet til at omfatte kyster og byers påvirkning fra hav.
Vand i Byer gik derfor dybere ind i udfordringerne omkring stigende havvandsstande.

Du kan se programmet for dagen her

Nedenfor kan du finde præsentationerne 

Velkomst
v/ Berit Godskesen, DTU Miljø & Kristoffer Ulbak, Teknologisk Institut
Berit fortalte kort om Vand i Byer, siden sidst og kommende aktiviteter. Derudover præsenterede hun dagens program. 

Havvandsstigningerne kommer
v/ Kristine S. Madsen, DMI
Kristine introducerede stormflodsbegrebet og DMIs arbejde med stormflod og ekstremt vejr. Samtidigt præsenterede hun deltagerne for de nye udviklingsprojekter – herunder klimaatlasset – som DMI arbejder med.

Kystsikring – et terminologisk paradoks
v/ Ole Fryd, KU
Ole så på logikken bag vores måde at kystsikre på og stillede spørgsmålet: Har kystsikring til formål at sikre kysterne, eller har kystsikring til formål at sikre værdierne i bag landet på bekostning af kysterne? Et overblik over tidsperspektiverne i typer af hændelser og løsningsstrategier illustrerede fint logikken i vores måde at tænke kystsikring på.

Opsamling på kystbeskyttelsesteknologier 
Et Vand i Byer udviklingsprojekt
v/ Maria Farago, DTU Miljø
Maria fortalte om projektet Coastal Protection Technologies in a Danish Context. Projektets mål har blandt andet været at vurdere danske og internationale teknologier til kystsikring og evaluere specifikke cases. Projektet er udført i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, DTU, Københavns Universitet, Gottlieb Paludan Architects og Vand i Byer, og resultaterne er samlet i rapporten Coastal Protection Technologies in a Danish Context.

Beskyttelse af Roskilde inderhavn og Jyllinge Nordmark
v/ Jeremy Andrew Dennis, Roskilde Kommune
Jeremy Dennis fra Roskilde Kommune fortalte om de meget akutte behov, der opstod, da den voldsomme dame kom forbi december 2013 og ødelagde værdier for millioner af kroner og vendte op og ned på mange menneskers liv. Vandet nåede op til kote 2,06 over daglig vande inde havnen.

Vikingeskibsmuseet og Bodilstormens hændelse december 2013
v/ Claus Christiansen, Vikingeskibsmuseet
Med titlen Storme over Vikingeskibsmuseet var tonen slået an, og Claus’ foto afspejlede med al gru, den fare en af Danmarks store skatte svævede i. Billederne i præsentationen siger det hele.

Vand I Byers fremtid
v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut
Ulrik fortalte om Vand i Byers afslag på ansøgningen til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) lige inden sommerferien, og hvad planerne er for det videre Vand i Byer, og de tanker styregruppen har gjort sig indtil nu. 

Funding gennem H2020
v/ Birgitte Neergaard, Water DTU
Birgitte gjorde status over de mål, der var sat for Horizon 2020, og hvad vi har opnået. Derefter fortalte hun kort om de muligheder, der er tilbage, blandt andet ansøgningsfristerne i 2019. Hun sluttede af med de videre perspektiver efter Horizon 2020 i form af Horizon Europe.

Kystbeskyttelse i Roskilde
v/ FORS

Kystbeskyttelse og bæredygtighed (LCA)
v/ Hjalte J. D. Sørup, DTU Miljø
Hjalte Jomo Danielsen Sørup fra DTU så på kystbeskyttelse ud fra et bæredygtighedspespektiv. Hvornår overskrider vi en grænse for, hvad der er bæredygtigt, når vi sikrer os mod havvandet? Hvornår er det sandsynligt, at det bedre kan betale sig at bygge et dige end at reparere et hus?

Hvornår skal man beskytte byerne og til hvilket niveau?
v/ Arne Bernt Hasling, COWI
Arne stillede spørgsmålet: Skal kystbyer beskyttes mod stormflod? Et væld af underspørgsmål hæfter sig på det overordnede spørgsmål, for hvor meget skal byerne beskyttes? Hvornår skal de beskyttes? Hvordan skal de beskyttes? Skal vi også beskytte alt andet? Kan det overhovedet betale sig? Eller skal vi ikke bare acceptere naturens orden? En cost-benefit analyse af spørgsmålet ser på, om penge kunne være blevet brugt bedre på noget andet i samfundet og dermed givet større værdi et andet sted.

Samfundsmæssige beregninger af kystbeskyttelse
v/ Toke Panduro, KU
Toke stillede spørgsmålet: Er det nu så let at sætte tal på de omkostninger, en stormflod medfører? Og det mente han ikke det var, hverken når det gælder de materielle skader eller de immaterielle. 

Kystbeskyttelse og arkitektur
v/ Eva Sara Rasmussen, Gottlieb Paludan Arkitekter 
Eva Sara Rasmussen fra Gottlieb Paludan Architects over og bragte os ind i et mere æstetisk univers. Udgangspunktet var det samme: Vores kyster er udsatte, og vi skal i flere tilfælde foretage os et eller andet. Men hvordan gør vi det bedst, så de tgiver størst værdi i pagt med stedet og dets mennesker.             

Kystbeskyttelse i forhold til Køge by
v/ Peter Fløcke Klagenberg, NIRAS
Peter fortalte om projektet i Køge, sandsynligheden for oversvømmelser, de løsninger, der arbejdes med og Køge Kommunes næste skridt.