name

Stormøde 19. september 2017 - Beredskab og kystsikring, havvandsstigninger og stormflod

Tak for et godt stormøde den 19. september 2017 på Teknologisk Institut i Aarhus.


Stormødet handlede om formiddagen om Beredskab og om eftermiddagen om Kystsikring, havvandsstigninger og stormflod.

Vand fra alle sider
Vand i Byer har udvidet sit arbejdsområde til at at omfatte stormflod og kystsikring. Stormødet var derfor en præsentation af viden og erfaringer fra området og nuværende projekter i Vand i Byer, og en afdækning af, hvilke ønsker, der er til Vand i Byers arbejde med kystsikring, havvandsstigninger og stormflod. Dagens gennemgående pointe var, at stormflods- og kystsikring kræver, at vi tænker i helheder både med hensyn til planlægning, samarbejde og løsninger. Der findes ikke et teknisk fix, der løser alt.

Mikkel Suell Henrique fra Realdania understregede, at havvand er virkelig velorganiseret, når det kommer. Det betyder også, at vi skal være velorganiserede, når vi møder det både i vores sikring og i vores beredskab. Martin Jebens fra Kystdirektoratet fastslog, at vi desværre handler mod bedre viden, når vi bliver ved med at arbejde fragmentarisk for at sikre vores kyster.

Mange interessenter Klimatilpasning involverer mange interessenter, og beredskab og kystsikring er ingen undtagelse. Der er brug for, at vi arbejder tæt sammen med alle interessenter, ikke mindst borgerne, der spiller en stor rolle i kystsikringen via kystlag og andre organiseringer. Bevidstheden skal øges, så alle får mere viden om, hvad det er, vi står overfor. Det gælder både på den korte bane i en akut situation med stormflod, og på den længere bane, når vi skal planlægge vores tilpasning og sikring.

Et væsentligt spørgsmål, der dukkede op flere gange i løbet af dagen, var: Hvordan vi får en anden meget væsentlig gruppe af interessenter, nemlig beslutningstagere, til at se i helheder og agere ud fra dette?

Projekter, viden og fremtiden Realdania har i en række projekter sat fokus på havvand og klimatilpasning. Projekterne har genereret omfattende viden og erfaringer, der kan være med til at skabe beslutningsgrundlag i det videre arbejde. Overordnet set er der også kommet en række pointer ud af dem. De kan opsummeres som: Tænk proaktivt og skab fleksible løsninger. Husk at stræbe efter merværdi og helhed og tag højde for, at byerne om 100 år ikke er de samme som i dag. Altså skal de løsninger, vi udarbejder i dag, ikke spænde ben for fremtidige behov for løsninger. Igen understreges pointen om, hvor vigtigt det er, at vi samarbejder på tværs og deler vores viden.

På et nyligt afviklet symposium ønskede de at afdække, hvordan byerne kan understøttes i hensigtsmæssig tilpasning til stormflod og stigende havvand på kort og på langt sigt? Tilgangen var at fastslå, hvad ved vi, hvad ved vi ikke, og hvad skal vi arbejde videre med indenfor vejr og vand, by, fysiske løsninger samt organisering og finansiering? Det viste sig ikke overraskende, at der er meget at arbejde videre med.

Konklusionen på stormødet er, at vi – det vil sige aktørerne indenfor kystsikring, beredskab og klimatilpasning – har masser at tage fat på. Stormødet gav også Vand i Byer et godt indblik i, hvordan vi som netværk kan arbejde videre med kystsikring, havvandsstigninger og stormflod.

Derudover viste stormødet, at der er mange aktører, der allerede er godt i gang med at arbejde. Vi har derfor et behov for at skabe en overordnet koordinering af, hvad der sker på området. Det er den bedste måde at sikre, at vi kan bygge videre på viden, og at vi ikke spilder ressourcer og gode erfaringer. Den opgave vil Vand i Byer gerne være med til at løfte som landsdækkende netværk.


Dagens program:

Programmet kan ses her
Deltagerlisten kan ses her

Velkomst                                        
v/ Ulrik Hindsberger, projektleder Vand i Byer

Beredskabsprojektet i Vand i Byer – status og perspektiver
v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Beredskabsplanlægning i praksis
v/ Jørgen Vium, NIRAS

Den klimarobuste by og beredskabet
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet Kbh

Eksempler på byggeri i udsatte områder
v/ Inge Faldager, Teknologisk Institut, Rørcentret

Opsamling – Vand i Byers videre arbejde med beredskab 

Introduktion til eftermiddagens program om klimatilpasning i forhold til havvand
v/ Kristoffer Ulbak, Teknologisk Institut, Rørcentret

Sammenfatning af danske udfordringer fra Realdania Symposium
v/ Mikkel Thomassen, Smith

RealDanias arbejde med havvand og klimatilpasning
v/ Mikkel Suell Henriques, Realdania

Kystdirektoratets rolle og deres arbejde med oversvømmelsesrisiko
v/ Martin Jebens, Kystdirektoratet

Værktøj til beredskab og planlægning af kystsikring
v/ Signe Barnes, SCALGO  

Byens udfordringer med oversvømmelser – Udredningsrapport for Realdania
v/ Jeppe Sikker Jensen, COWI

Indsigter fra havvandsudredningen
v/ Marianne Marcher Juul, Rambøll

Cases fra danske kommuner – kortlægning, løsninger og udfordringer
v/ Vejle, Ulla-Pia Geertsen
v/ Odense, Carsten Emil Jespersen
v/ Lemvig, Claus Borg

Vand i Byers kommende udviklingsprojekt om havvand og kystsikring
v/ Ole Fryd, KU 

Funding gennem H2020
v/ Birgitte Neergaard, Water DTU

Erfaringer fra Vand i Byers ekskursion til Tyskland og Holland

Workshop – Vand i Byers fremtidige rolle i forhold til havvand
Hvilke udfordringer ser vi indenfor havvandsstigninger og stormflod i Danmark? og hvilke tiltag skal Vand i Byer fremadrettet arbejde med?